Čiastka č. 7/1982 Zb.

Vydaná dňa: 14.04.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1982 Zb. Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou 14.04.1982
38/1982 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení
39/1982 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení 29.04.1982
40/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov 14.04.1982
41/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci 29.04.1982
42/1982 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků připravující se na dělnická povolání v učebních a studujních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.