Vyhláška č. 41/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982
Účinnosť od 29.04.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 24 dňom 5. januára 1982.

41

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. februára 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci


Dňa 26. mája 1981 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 24 dňom 5. januára 1982.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky,

vychádzajúc z ideologickej jednoty, zo zomknutosti a bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Komunistickou stranou Kuby, založenej na zásadách marxizmu - leninizmu a socialistického internacionalizmu,

rozhodnuté upevňovať trvalé a nerozborné priateľstvo medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou a zbližovanie ich národov cestou všestranného rozvoja a prehlbovania spolupráce v oblasti kultúry, školstva a vedy,

s cieľom prispievať k zvyšovaniu kultúrnej úrovne ľudu oboch štátov a k ďalšej výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti v Československej socialistickej republike a Kubánskej republike,

vedené snahou rozvíjaním a prehlbovaním mnohostrannej a dvojstrannej spolupráce v oblasti kultúry, školstva a vedy účinne prispievať k upevňovaniu trvalého a nerozborného priateľstva štátov socialistického spoločenstva a ich národov,

prajúc si prispievať svojou kultúrnou, školskou a vedeckou spoluprácou k upevňovaniu mieru, posilneniu bezpečnosti, prehlbovaniu procesu uvoľňovania medzinárodného napätia a k posilňovaniu mierovej spolupráce, ako aj na základe rozvoja ideologickej spolupráce pokračovať v boji proti buržoáznej ideológii,

opierajúc sa o kladné výsledky a bohaté skúsenosti doterajšej spolupráce uskutočňovanej podľa Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou z 22. decembra 1960 v Havane,

rozhodli sa dojednať novú dohodu o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničných vecí,

vláda Kubánskej republiky

Isidora Malmiercu Peoliho, ministra zahraničných vecí,

ktorí sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú plánovite rozvíjať a prehlbovať všestrannú účinnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia, hromadných oznamovacích prostriedkov, zdravotníctva, cestovného ruchu, telesnej výchovy a športu. Za tým účelom budú podporovať cieľavedomú spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, spoločenskými organizáciami rozvoj tvorivých vzťahov medzi vedcami a pracovníkmi z uvedených oblastí, ako aj styky medzi pracujúcimi a všetkými občanmi oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú zameriavať kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu na šírení marxisticko-leninského svetového názoru, mierumilovnej zahraničnej politiky štátov socialistického spoločenstva, ich skúseností a vymožeností, ako aj na upevňovanie a prehlbovanie spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, na rozvíjanie socialistickej kultúry a socialistického spôsobu života a na starostlivosť o revolučné tradície s cieľom ďalej zbližovať ľud oboch štátov a lepšie uspokojovať jeho rastúce kultúrne potreby pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať výchovu občanov v duchu priateľstva medzi národmi, socialistického internacionalizmu a vlastenectva. Budú navzájom spolupracovať pri uskutočňovaní kultúrnych akcií pri oslavách štátnych sviatkov a významných výročí.

Článok 4

Zmluvné strany budú na úseku vedeckej spolupráce podporovať účinný rozvoj priamych stykov medzi akadémiami vied, vysokými školami a inými vedeckými a školskými inštitúciami v záujme ďalšieho plánovitého pospájania vedeckého a výskumného potenciálu v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied ako prostriedkov urýchľovania vedecko-technického pokroku a prehlbovania socialistickej ekonomickej integrácie.

Za tým účelom budú podporovať najmä:

- spoločné spracúvanie aktuálnych otázok spoločenských vied, predovšetkým otázok teórie a praxe socialistickej výstavby, ideologického boja krajín socialistického spoločenstva s nepriateľskou ideológiou,

- rozvoj výskumov v najvýznamnejších oblastiach spoločného záujmu prostredníctvom progresívnych foriem vedeckej a pedagogickej spolupráce včítane deľby práce a spoločných výskumných kolektívov,

- koordináciu, spoločné plánovanie a vypracúvanie dlhodobých programov a prognózovanie výskumu vo vybraných odboroch,

- spoločné využívanie poznatkov, skúseností a výsledkov dosiahnutých pri riešení vedeckých a vedecko-technických úloh, ako aj optimálne využívanie dosiahnutých vedeckých výsledkov,

- vzájomnú výmenu vedcov, vedeckých pracovníkov a iných odborníkov na študijné pobyty, prednášky a na vedecké zasadanie v druhom štáte a spoločné opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie vedcov a mladých pracovníkov v oblasti vedy,

- rozvoj všetkých foriem mnohostrannej spolupráce vedeckých a školských inštitúcií štátov socialistického spoločenstva, ako aj koordináciu ich činnosti v medzinárodných organizáciách univerzálneho charakteru.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výuku a šírenie českého, slovenského a španielskeho jazyka, dejín a zemepisu za účelom prehlbovania priateľstva a spolupráce oboch štátov.

Zmluvné strany budú napomáhať vytváranie a činnosť katedier českého, slovenského a španielskeho jazyka na svojich vysokých školách s cieľom prípravy odborných pedagogických pracovníkov s dobrou znalosťou jazyka a kultúry národov druhého štátu.

Zmluvné strany budú podporovať výmenu učiteľov, vedcov, prekladateľov a ďalších pracovníkov, ako aj študentov pôsobiacich na úseku štúdia, výskumu a šírenia českého, slovenského a španielskeho jazyka.

Zmluvné strany budú podporovať spoločný vývoj učebných pomôcok, uskutočňovanie jazykových kurzov a seminárov, spoločný výskum českého, slovenského a španielskeho jazyka, ako aj vydávanie vedeckých prác z tejto oblasti.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vysokého, odborného, stredného, učňovského a základného školstva.

Budú najmä napomáhať:

- spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach obsahu výchovy a vzdelávania s dôrazom na komunistickú výchovu mladej generácie, zvyšovanie účinnosti výchovnej a pedagogickej činnosti na rôznych stupňoch vzdelania, v otázkach štruktúry a zdokonaľovania materiálno-technickej základne vzdelávania,

- vypracúvanie, zavádzanie a zdokonaľovanie nových učebných plánov, programov a metód a učebných pomôcok včítane učebníc,

- priamu spoluprácu medzi štátnymi orgánmi rôznych stupňov v oblasti školstva, medzi vysokými školami a inými pedagogickými zariadeniami, ako aj pedagogickými výskumnými ústavmi,

- výmenu učiteľov na pedagogickú činnosť a ďalšie vzdelávanie, výmenu študentov, mládeže na prax a na iné formy spoločnej práce.

Zmluvné strany budú pritom venovať osobitnú pozornosť zdokonaľovaniu priamej spolupráce medzi vysokými školami oboch štátov.

Otázky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach upraví osobitná dohoda.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalšiu všestrannú spoluprácu v oblasti kultúry a umenia za účelom vzájomného obohacovania socialistickej kultúry v Československej socialistickej republike a v Kubánskej republike a zvyšovania jej politickej a ideologickej účinnosti.

Budú napomáhať najmä:

- rozvoj a prehlbovanie priamych stykov medzi príslušnými orgánmi v oblasti kultúry, medzi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, tvorivými zväzmi, ako aj prehlbovanie tvorivej spolupráce medzi predstaviteľmi kultúry a umenia,

- všetky účelné formy spolupráce v kultúrnej oblasti včítane organizovania festivalov umenia, dní kultúry a podobných akcií,

- prevádzanie a propagáciu hudobných a filmových diel, divadelných hier a usporadúvanie umeleckých výstav, ako aj výmeny umeleckých publikácií, filmov, hudobných záznamov, notových materiálov a výtvarných diel,

- vzájomné vysielanie umeleckých súborov, súborov záujmovej umeleckej činnosti aj jednotlivých umelcov,

- spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti kultúrnovýchovnej a záujmovej umeleckej činnosti obyvateľstva,

- prehlbovanie spolupráce a výmeny skúseností z uskutočňovania socialistickej kultúrnej politiky, riadenia, plánovania a vedecko-technického rozvoja v oblasti socialistickej kultúry a šírenie úspechov socialistickej kultúry v oboch štátoch.

Článok 8

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu v oblasti nakladateľstva a knižného obchodu s cieľom prispievať k účinnému propagovaniu socializmu a k šíreniu marxisticko-leninských ideí.

Za tým účelom budú najmä podporovať:

- dvojstrannú spoluprácu a súčinnosť príslušných orgánov oboch štátov na úseku knižnej kultúry a knižného obchodu,

- vydávanie spoločných prác venovaných dejinám z oblasti krásnej literatúry, politickej a spoločenskovednej literatúry, literatúry pre deti a mládež, vedeckej a populárno-náučnej literatúry a inej odbornej literatúry,

- vydávanie spoločných prác venovaných dejinám, kultúre a životu ľudu druhého štátu,

- rozširovanie a propagovanie literatúry druhého štátu včítane usporadúvania knižných výstav.

Článok 9

Zmluvné strany budú v súlade s platnými predpismi oboch štátov napomáhať rozširovanie a prehlbovanie spolupráce medzi archívnymi inštitúciami svojich štátov, uskutočňovanie výmeny informácií a kópií archívnych materiálov medzi nimi na vedecké účely, ako aj podporovať výmenu odborníkov z oblasti archívnictva.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi obchodnými organizáciami a agentúrami na úseku ich činnosti týkajúcej sa oblastí upravených touto Dohodou.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie rozširovanie stykov medzi tlačovými agentúrami, rozhlasmi a televíziami oboch štátov na základe dohôd o priamej spolupráci týchto organizácií. Budú tak isto podporovať spoluprácu medzi príslušnými tlačovými orgánmi a zväzmi novinárov oboch štátov.

Za tým účelom budú najmä podporovať:

- propagovanie vymožeností a úspechov socializmu, ako aj popularizáciu revolučných tradícií, kultúry, jazykov a socialistického spôsobu života národov oboch štátov vo svojich hromadných oznamovacích prostriedkoch,

- širšiu spoluprácu pri tvorbe programov, spravodajstva o druhom štáte, rozhlasového a televízneho vysielania, ako aj filmov so zameraním na podporu rozvoja materiálnych a duchovných zdrojov socialistických štátov a na zbližovanie ich národov.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi orgánmi kinematografií oboch štátov za účelom zvyšovania ideologickej a umeleckej účinnosti socialistického filmového umenia a propagácie marxisticko-leninského svetového názoru. S cieľom toto uskutočniť budú sa uzavierať príslušné dohody o priamej spolupráci.

Spolupráca bude zahŕňať najmä:

- usporadúvanie filmových predstavení,

- vzájomnú účasť na medzinárodných filmových festivaloch,

- výmenu skúseností v oblasti riadenia ekonomiky, techniky, distribúcie a výchovy kádrov,

- spoluprácu filmových ústavov a archívov.

Článok 13

Zmluvné strany budú všestranne podporovať v súlade s cieľmi tejto Dohody činnosť kultúrnych a informačných stredísk oboch štátov na základe osobitnej dohody. Budú podporovať súčinnosť štátnych orgánov podieľajúcich sa na kultúrnej a vedeckej spolupráci s kultúrnymi a informačnými strediskami.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na základe osobitnej dohody.

Článok 15

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu na základe osobitnej dohody.

Zmluvné strany sa budú usilovať o zvyšovanie vzdelávacej a výchovnej hodnoty všetkých foriem cestovného ruchu.

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telovýchovy a športu na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami. Budú napomáhať najmä výmenu športových družstiev na priateľské zápasy, medzinárodné súťaže a turnaje, ako aj výmenu skúseností medzi funkcionármi a trénermi.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať kultúrnu spoluprácu medzi odborovými organizáciami, organizáciami mládeže a detí, žien a inými spoločenskými organizáciami oboch štátov.

Zmluvné strany budú podporovať úzku súčinnosť medzi štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami s cieľom optimálne využívať kultúrne a vedecké styky na všestranné prehlbovanie priateľstva a na zdokonaľovanie spolupráce, na zbližovanie národov oboch štátov.

Článok 18

Zmluvné strany budú napomáhať zabezpečenie ochrany autorských práv, aby sa uľahčilo rozširovanie literárnych, vedeckých a umeleckých diel vytvorených občanmi oboch štátov.

Článok 19

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zjazdoch, konferenciách, festivaloch, výstavách, súťažiach a iných akciách uskutočňovaných v každom z oboch štátov a týkajúcich sa oblastí spolupráce upravených touto Dohodou. Zmluvné strany budú na tieto akcie pozývať predstaviteľov orgánov a organizácií druhého štátu uskutočňujúcich túto Dohodu.

Článok 20

Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj a zdokonaľovanie mnohostrannej spolupráce socialistických štátov vo všetkých oblastiach, ktoré táto Dohoda zahŕňa. Vo svojej dvojstrannej spolupráci budú dbať o záväzky, ktoré pre ne vyplývajú z mnohostranných dohôd.

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o svojich kultúrnych, školských a vedeckých vzťahoch k tretím štátom. Budú koordinovať svoj postup aj s ostatnými socialistickými štátmi a spolupracovať v medzinárodných vedeckých a kultúrnych organizáciách a na základe mnohostranných dohovorov z oblasti kultúry, školstva a vedy.

Článok 21

Na uskutočňovanie tejto Dohody budú zmluvné strany vypracúvať príslušné plány spolupráce, v ktorých sa určia aj finančné podmienky.

Článok 22

Zmluvné strany za účelom koordinácie spolupráce a na kontrolu uskutočňovania tejto Dohody, ako aj plánov uvedených v článku 21 zriaďujú československo-kubánsku zmiešanú medzivládnu komisiu pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu. Táto komisia bude tiež robiť rozbory vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, školstva a vedy a navrhovať príslušné odporučenia zodpovedným orgánom oboch štátov.

Činnosť československo-kubánskej zmiešanej medzivládnej komisie pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu sa bude spravovať štatútom, ktorý je uvedený v prílohe tejto Dohody a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 23

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a povinností vyplývajúcich pre obe zmluvné strany z iných medzinárodných dohôd.

Článok 24

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa dojednáva na desať rokov, jej platnosť sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 25

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou z 22. decembra 1960.

Dojednané v Havane 26. mája 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

I. Malmierca Peoli v. r.

Príloha

ŠTATÚT

Československo-kubánskej zmiešanej medzivládnej komisie pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu

Článok 1

Československo-kubánska zmiešaná medzivládna komisia pre kultúrnu, školskú a vedeckú spoluprácu (ďalej len „Komisia“) vykonáva najmä túto činnosť:

a) robí rozbory vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, školstva, vedy, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu a telesnej výchovy, umenia, turistiky, zdravotníctva, možnosti ich ďalšieho rozvoja, ako aj účinnosti spolupráce;

b) posudzuje návrhy plánov spolupráce, ako aj zmluvných dokumentov o priamej spolupráci medzi príslušnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami oboch štátov a hodnotí plnenie týchto dokumentov;

c) navrhuje a podporuje vytváranie takých nových foriem spolupráce, ktoré prispievajú k zabezpečovaniu najvyššej účinnosti spolupráce;

d) dáva podnety k vzájomnému poskytovaniu informácií o aktuálnych otázkach kultúrnej a školskej politiky oboch štátov, ako aj o ostatných otázkach zaujímajúcich obe strany;

e) napomáha rozvoj priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi, organizáciami, inštitúciami a školami uskutočňujúcimi spoluprácu podľa Dohody o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci, ako aj o rozvoji pracovných stykov medzi osobami zabezpečujúcimi túto spoluprácu;

f) koordinuje najvýznamnejšie akcie podľa plánov spolupráce a poskytuje podporu príslušným orgánom, organizáciám a inštitúciám zabezpečujúcim ich uskutočnenie;

g) posudzuje aktivitu kultúrnych a informačných stredísk oboch štátov a podporuje ich činnosť s cieľom využiť ich pri zabezpečovaní vzájomnej kultúrnej spolupráce;

h) posudzuje podľa potreby výsledky mnohostrannej spolupráce štátov socialistického spoločenstva a napomáha koordináciu vzájomnej spolupráce v rámci príslušných medzinárodných, vládnych aj nevládnych organizácií na zjazdoch, konferenciách, sympóziách, ako aj na iných medzinárodných akciách.

Článok 2

Komisia sa skladá z československej a kubánskej časti. Mená osôb zastávajúcich funkcie predsedu, podpredsedu a sekretára každej z oboch častí si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou. Členov určia obe strany.

Článok 3

Komisia sa schádza po vzájomnej dohode predsedov, a to striedavo na území oboch štátov. Zasadanie Komisie vedie predseda tej časti, na území ktorého štátu sa koná.

Článok 4

Komisia rokuje na základe programu vopred schváleného oboma predsedami najneskoršie 6 mesiacov pred svojím zasadaním.

Predsedovia oboch častí sa môžu písomne dohodnúť o zmene programu zasadania Komisie, ale najneskoršie dva mesiace pred dňom konania, s výnimkou naliehavých záležitostí, o prerokovaní ktorých sa možno dohodnúť aj iným spôsobom.

Článok 5

Na posudzovanie odborných otázok a na vypracovanie príslušných dokumentov vyplývajúcich z programu Komisie sa môžu prizvať poradcovia a experti zo zainteresovaných orgánov a organizácií.

Článok 6

Podkladové materiály na program zasadania Komisie, na spracovaní ktorých sa Komisia dohodla, si predsedovia častí zašlú najneskoršie 6 týždňov pred zasadaním Komisie.

Pripomienky, prípadne osobitné stanoviská k odovzdaným materiálom treba zaslať najneskoršie dva týždne pred zasadaním Komisie.

Článok 7

Komisia prijíma na svojich zasadaniach odporučenia a závery odsúhlasené oboma časťami, sformulované v protokole, ktorý podpisujú predsedovia oboch častí.

Komisia na svojom budúcom zasadaní kontroluje vykonávanie prijatých odporúčaní a záverov.

Článok 8

Rokovacími jazykmi Komisie sú čeština alebo slovenčina a španielčina.

Protokoly o zasadaní Komisie sa vyhotovujú v českom alebo slovenskom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Článok 9

Plnenie organizačných úloh spojených s prípravou a priebehom zasadania Komisie zabezpečuje strana, na území štátu ktorej sa zasadanie koná.

Článok 10

Náklady spojené so zasadaním Komisie, ako aj náklady spojené s pobytom delegácie druhej zmluvnej strany uhrádza strana, na území štátu ktorej sa zasadanie koná. Vysielajúca strana uhrádza cestovné výdavky svojej delegácie do príslušného štátu a späť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.