Ústavný zákon č. 37/1982 Zb.Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982
Účinnosť od 14.04.1982

OBSAH

37

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 31. marca 1982

o zmenách štátnych hraníc s Nemeckou demokratickou republikou

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach podpísanou v Prahe 3. decembra 1980.

§ 2

Zmeny hraníc Československej socialistickej republiky a hraníc Českej socialistickej republiky podľa Zmluvy uvedenej v § 1 nadobúdajú platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Zmluva.


§ 3

Tento ústavný zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.