Vyhláška č. 42/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků připravující se na dělnická povolání v učebních a studujních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982

42

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 10. března 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech,

ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou podle § 230 odst. 2 a 3 zákoníku práce a podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol:


ČI. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 7 odst. 3 zní:

(3) Organizace zajišťuje žákům a učňům celodenní stravování v hodnotě finančního stravovacího normativu 17,80 Kčs, z toho

Kčs

snídaně v hodnotě 3,10

přesnídávka v hodnotě 1,20

oběd v hodnotě 6,70

svačina v hodnotě 1,30

večeře v hodnotě 5,50

Náklady na nákup potravin do výše finančního stravovacího normativu hradí organizace z provozních prostředků.“.

2. § 7 odst. 5 zní:

(5) Žákům a učňům důlních učebních oborů a dalších učebních oborů národohospodářsky nejdůležitějších, uvedených v příloze č. 1 část a), zajišťují organizace stravování v hodnotě těchto finančních stravovacích normativů:

pro žáky a učně důlních učebních oborů Kčs pro žáky a učně vybraných učebních oborů Kčs

snídaně 3,70 3,30

přesnídávka 2,40 2,00

oběd 7,70 7,20

svačina 1,90 1,80

večeře 6,40 5,80

celkem 22,10 20,10

Zvýšené náklady oproti hodnotě finančního stravovacího normativu stanoveného v odstavci 3 hradí organizace ze zisku po splnění povinných odvodů, daní a přídělů.8)“.

3. § 7 odst. 7 zní:

(7) V období odborného rozvoje platí všichni učni za stravování v měsíčních obdobích, kdy jsou odměňováni za produktivní práci, za každý den, kdy se stravovali, částku 15,70 Kčs při celodenním stravování. Při polodenním stravování platí částku odpovídající hodnotě odebraného jídla, a to za:

snídani 3,- Kčs

přesnídávku 1,- Kčs

oběd 5,80 Kčs

svačinu 1,30 Kčs

večeři 4,60 Kčs.

Učni musí vždy zůstat z odměny za produktivní práci v příslušném zúčtovacím období nejméně částka odpovídající výši měsíční odměny v posledním roce přípravného období.“.

4. § 8 odst. 1 zní:

(1) Osoby povinné výživou žáků a učňů, kteří nejsou zvýhodněni podle § 7 odst. 1, platí za stravování žáků a učňů v přípravném období úhradu ve výši 15,70 Kčs; v období odborného rozvoje, pokud náklady na stravování nejsou plně uhrazeny z odměny učně podle ustanovení § 7 odst. 7, hradí zbytek až do výše 15,70 Kčs při celodenním stravování; při polodenním stravování hradí zbytek do částky odpovídající hodnotě odebraného jídla podle věty druhé § 7 odst. 7.“


ČI. II

Jestliže dojde v jednotlivých případech k překročení částky rozhodné pro zjišťování sociální potřebnosti žáků a učňů z důvodu zvýšení důchodů a zaopatřovacího příspěvku,1) považuje se žák nebo učeň i nadále za sociálně potřebného.

Čl. III

Opatření uskutečněná od 1. února 1982 v souladu s touto vyhláškou se považují za opatření učiněná podle této vyhlášky.

ČI. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr školství České socialistické republiky:

Vondruška v. r.

Ministr práce a sociálních věci České socialistické republiky:

Hamerník v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 9/1982 Sb., o zvýšení některých sociálních dávek na děti.

8) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.