40

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. marca 1982

o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 ods. 1 písm. h) zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov a na vykonanie zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá):


ČASŤ I

DODATKOVÝ ODVOD ZA PREKROČENIE ZÁVÄZNÝCH LIMITOV ODBERU NIEKTORÝCH DRUHOV ROPNÝCH VÝROBKOV

§ 1

Predmet a subjekty dodatkového odvodu

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa ustanovuje dodatkový odvod za prekročenie na kalendárny rok rozpísaných záväzných limitov odberu a ustanovených dodávkových fondov1) (ďalej len „prekročenie limitov“) ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja, petroleja, automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty (ďalej len „ropné výrobky“).

(2) Dodatkový odvod za prekročenie limitov vykonávajú organizácie, ktoré podliehajú príspevku na sociálne zabezpečenie podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie,2) organizácie podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie3) a organizácie podliehajúce dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani4) (ďalej len „organizácie“).

(3) Dodatkový odvod za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja a motorovej a vykurovacej nafty vykonávajú organizácie uvedené v odseku 2, ak ich riadiace ústredné orgány sú držiteľmi fondov.1)

(4) Dodatkový odvod za prekročenie limitov petroleja vykonávajú organizácie uvedené v odseku 2, ak ich riadi Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo dopravy a Federálne ministerstvo vnútra.

§ 2

Základ a sadzba dodatkového odvodu

(1) Základom dodatkového odvodu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tone s presnosťou na 3 desatinné miesta).

(2) Sadzba dodatkového odvodu je

a) pri ľahkých vykurovacích olejochza tonuKčs 15 500,-,
b) pri ťažkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 7 000,-,
c) pri nízkosírnom olejiza tonu Kčs 8 000,-,
d) pri petrolejiza tonu Kčs 11 000,-,
e) pri automobilovom benzíne za liter Kčs 25,50
f) pri motorovej a vykurovacej nafte za liter Kčs 10,50.

(3) Pri zmene cien ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby dodatkového odvodu uvedené v odseku 2 v pomere, v akom došlo k zmene cien.

(4) Prekročenie limitu motorovej a vykurovacej nafty možno pri tej istej organizácii vyrovnať úsporou limitu automobilového benzínu v rovnakej hmotnosti; prekročenie limitov ostatných druhov ropných výrobkov nemožno vyrovnať prípadnými úsporami iných druhov ropných výrobkov.

(5) Organizácia, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu určuje finančný plán, vykonáva dodatkový odvod v polovičnej sadzbe.

(6) Dodatkový odvod organizácia zaokrúhľuje na celé 100 Kčs nadol.

§ 3

Výpočet dodatkového odvodu

Dodatkový odvod podľa jednotlivých druhov ropných výrobkov vypočíta organizácia v hlásení o prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov,5) ktoré predloží príslušnej finančnej správe (§ 5 ods. 3) najneskoršie do lehoty splatnosti dodatkového odvodu (§ 5 ods. 1).

§ 4

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod vykonáva organizácia zo zisku. Organizácia, ktorej vzťah k štátnemu rozpočtu určuje finančný plán, vykonáva dodatkový odvod zo zdrojov určených na prídely fondom hmotnej stimulácie, a to nad sumu odvodu voľného zostatku zisku.6)

§ 5

Platenie dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod je splatný najneskoršie do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.

(2) Pre konanie vo veciach dodatkového odvodu, pre vyúčtovanie dodatkového odvodu, pre platenie dodatkového odvodu, penalizáciu, premlčanie a predloženie hlásenia platia obdobne ustanovenia § 22 ods. 4, § 26 ods. 9, § 27, 28 a 30 zákona č. 111/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Výnos dodatkového odvodu od organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi plynie do štátneho rozpočtu federácie, a to na účet vo finančnej správe príslušnej podľa sídla organizácie.

ČASŤ II

POSTIH ZA PREKROČENIE LIMITOV ROPNÝCH VÝROBKOV FEDERÁLNYMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI A NIMI RIADENÝMI ROZPOČTOVÝMI A PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

§ 6

Spôsob postihu

(1) Pri federálnych ústredných orgánoch a nimi riadených rozpočtových a príspevkových organizáciách sa považuje prekročenie limitov ropných výrobkov uvedených v § 1 ods. 1 za neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov, pri ktorom sa uplatňuje postih podľa zákona7) s tým, že federálne ústredné orgány a nimi riadené rozpočtové organizácie uhradia neoprávnene použité prostriedky z rozpočtových výdavkov na príslušné druhy ropných výrobkov uvedených v § 1 ods. 1 a príspevkové organizácie z materiálových výdavkov.

(2) Postih za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja a motorovej a vykurovacej nafty platí federálny ústredný orgán a ním riadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ak je držiteľom fondov.1)

(3) Postih za prekročenie limitu petroleja platia rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva vnútra.

(4) Základom postihu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tone s presnosťou na 3 desatinné miesta).

(5) Sadzba postihu je

a) pri ľahkých vykurovacích olejochza tonuKčs 3100,-,
b) pri ťažkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 1400,-,
c) pri nízkosírnom olejiza tonu Kčs 1600,-,
d) pri petrolejiza tonu Kčs 2200,-,
e) pri automobilovom benzíne za liter Kčs 8,50,
f) pri motorovej a vykurovacej nafte za liter Kčs 3,50.

(6) Pre zmeny sadzby postihu, vyrovnávanie prekročenia limitov a pre predkladanie hlásenia o prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov platia obdobne ustanovenia § 2 ods. 3, 4 a 6 a § 3.

§ 7

Platenie postihu a pokút

(1) Pre platenie postihu platia obdobne ustanovenia § 5 o platení dodatkového odvodu s výnimkou ustanovenia odseku 2 o penalizácii a premlčaní.

(2) Pokutu za každý deň neoprávneného použitia zverených rozpočtových prostriedkov vypočíta federálny ústredný orgán a ním riadené rozpočtové a príspevkové organizácie za obdobie začínajúce prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni zaplatenia dodávky, ktorou došlo k prekročeniu limitu.


ČASŤ III

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

Dodatkový odvod a postih za prekročenie limitov ropných výrobkov sa platia po prvý raz za rok 1982.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) § 2 ods. 4 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov.

3) § 2 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov.

4) § 8 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

5) Úprava Federálneho štatistického úradu č. 710/1982 z 19. marca 1982 uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 4/1982 a vo Finančnom Spravodajcovi č. 4/1982.

6) § 48 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.

7) § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).