Čiastka č. 27/1979 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1979 Zb. Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301 08.11.1979
139/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963 31.12.1979
140/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu 01.01.1980
141/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 03.01.1980
142/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
145/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení 01.01.1980
146/1979 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve 01.01.1980