Čiastka č. 17/1976 Zb.

Vydaná dňa: 06.08.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 01.10.1976
84/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 01.10.1976
85/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku 01.10.1976
86/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb 01.10.1976
87/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb 01.10.1976
88/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť 01.10.1976
89/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe 01.10.1976