Čiastka č. 23/1975 Zb.

Vydaná dňa: 15.09.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1975 Zb. Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia šiesteho päťročného plánu a vykonávacích plánov v rokoch 1976-1980, schválené uznesením vlády ČSSR č. 209 z 10. júla 1975 01.01.1976
92/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 30.09.1975
93/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 30.09.1975
94/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 30.09.1975
95/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach 15.09.1975
96/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení 30.09.1975
97/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií 15.09.1975
98/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela 15.09.1975
99/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975 15.09.1975