Vyhláška č. 99/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975
Účinnosť od 15.09.1975

OBSAH

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 21. augusta 1975,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou uznesením z 13. augusta 1975 č. 237 ustanovila podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce:


§ 1

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975 sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krocsány v. r.