Vyhláška č. 97/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Účinnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Zrušený 15/1989 Zb.

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 29. júla 1975

o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 26 ods. 2 a § 27 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

Uvedenie používania povrchových, podzemných a banských vôd do súladu s vodným zákonom

§ 1

Národný výbor príslušný na vydanie povolenia na používanie povrchových, podzemných a banských vôd1) (ďalej len „národný výbor“) posúdi na základe vydaných povolení, prípadne údajov a dokladov vyžiadaných od užívateľov povrchových, podzemných a banských vôd, či používanie týchto vôd ku dňu účinnosti zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) je v súlade s týmto zákonom.

§ 2

Ak národný výbor zistí, že doterajšie používanie povrchových, podzemných alebo banských vôd nie je v súlade s vodným zákonom, uloží rozhodnutím užívateľovi vôd uviesť ďalšie používanie vôd do súladu s vodným zákonom najneskoršie do jedného roka odo dňa jeho účinnosti. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

DRUHÁ ČASŤ

Uvedenie vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd do súladu s vodným zákonom

§ 3

(1) Ak národný výbor zistí, že povolenie vydané podľa § 8 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve je neúplné (chýba napr. údaj o povolenom množstve vypúšťaných vôd a o ich koncentračných a bilančných hodnotách), vydá nové rozhodnutie.

(2) Ak vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd je v rozpore s ustanoveniami vodného zákona, ustanovenými ukazovateľmi prípustného znečistenia vôd a ak sa nepovolila výnimka podľa predchádzajúcich predpisov, národný výbor rozhodne po vykonanom konaní o tom, či a v akom rozsahu a za akých podmienok povoľuje ich vypúšťanie. Ak povolí ich vypúšťanie, určí najmä najvyššie prípustné množstvo vypúšťaných vôd a ich najvyššie prípustné koncentračné a bilančné hodnoty. Ak nemôže organizácia splniť dané podmienky ihneď, určí jej lehotu na ich splnenie. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako dva roky, a ak ide o vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd z verejnej kanalizácie, tri roky odo dňa účinnosti zákona.

§ 4

Národný výbor rozhodne v prípadoch uvedených v § 3 najneskoršie do 31. decembra 1975. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

TRETIA ČASŤ

Vydávanie povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií

§ 5

Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností, prípadne ich častí a zariadení, z ktorých sa vypúšťajú do verejných kanalizácií odpadové alebo zvláštne vody, ktoré pri svojom vzniku obsahujú znečistenie presahujúce najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, sú povinní podľa § 24 ods. 3 vodného zákona a § 27 ods. 2 zákona uviesť vo svojich žiadostiach národnému výboru tieto údaje:

a) skutočné množstvo vypúšťaných vôd, mieru ich znečistenia, množstvo znečisťujúcich látok za časovú jednotku, napr. v kg, t za deň, mesiac, rok (ďalej len „koncentračné a bilančné hodnoty“), a teplotu,

b) spôsob čistenia vypúšťaných vôd,

c) návrh najvyššieho prípustného množstva vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd s ich koncentračnými a bilančnými hodnotami a teplotou z hľadiska najvyššej prípustnej miery znečistenia určenej kanalizačným poriadkom,

d) návrh opatrení na dosiahnutie hodnôt predpokladaných pod písmenom c) s uvedením lehoty, keď ich možno realizovať.

§ 6

(1) Ak národný výbor po preskúmaní správnosti údajov oznámených žiadateľom zistí, že znečistenie odpadových alebo zvláštnych vôd pri ich vzniku je síce väčšie ako pripúšťa kanalizačný poriadok, ale pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie sú čistené tak, že ich znečistenie nepresahuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, udelí povolenie podľa § 24 ods. 3 vodného zákona.

(2) Ak presahuje znečistenie vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie najvyššiu prípustnú mieru znečistenia určenú kanalizačným poriadkom, národný výbor vydá povolenie podľa § 24 ods. 3 vodného zákona na čas, v ktorom sa podľa jeho rozhodnutia má

a) vybudovať jednoduché čistiace zariadenie alebo realizovať jednoduchá investičná výstavba, prípadne zmeniť technológia výroby tak, aby sa dosiahlo vyčistenie týchto vôd na stupeň zodpovedajúci kanalizačnému poriadku, najneskoršie však do dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona,

b) vybudovať zložité čistiace zariadenie alebo realizovať zložitá investičná výstavba, prípadne zmeniť technológia výroby tak, aby sa dosiahlo čistenie týchto vôd na stupeň zodpovedajúci kanalizačného poriadku, najneskoršie však do troch rokov odo dňa účinnosti zákona.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

Národný výbor pri posudzovaní údajov uvedených v § 1 je oprávnený vyžadovať od Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a správcov vodných tokov potrebné odborné stanoviská, prípadne podklady.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).