Vyhláška č. 94/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975
Účinnosť od 30.09.1975
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 13 nadobudla platnosť dňom podpisu, t.j. 30. aprílom 1975.

94

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 16. júna 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 30. apríla 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu, ktorá podľa svojho článku 13 nadobudla platnosť dňom podpisu, t.j. 30. aprílom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky

na základe

Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, podpísanej 17. marca 1967,

ako aj Deklarácie o upevnení priateľstva a prehĺbení bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Nemecka a medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, podpísanej 17. októbra 1974,

s cieľom prehĺbiť vzájomné vzťahy v oblasti cestovného ruchu a rozšíriť vzájomnú spoluprácu, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Františka Žurka,
námestníka ministra zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky,

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Dr.Volkmara Winklera,
námestníka ministra dopravy Nemeckej demokratickej republiky,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v správnej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou.

Zmluvné strany budú podporovať stálu úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi cestovného ruchu obidvoch štátov, ako aj medzi ďalšími orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.

Článok 2

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj vzájomného cestovného ruchu a za tým účelom budú podporovať a uľahčovať najmä turistické skupinové a individuálne cesty organizované prostredníctvom cestovných kancelárií, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, výstav, veľtrhov a medzinárodných stretnutí, ako aj špecializované tematické zájazdy.

Zmluvné strany budú aj naďalej venovať osobitnú pozornosť rozvoju turistiky mládeže.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri utváraní materiálnych a organizačných predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu.

Budú tiež podporovať vhodné formy rozvoja železničnej, leteckej a riečnej prepravy medzi obidvoma krajinami.

Článok 4

Každá zmluvná strana urobí opatrenia, aby sa vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, pokiaľ možno v jazyku druhého štátu, zlepšila informovanosť občanov obidvoch štátov o možnostiach cestovania na území druhého štátu.

Článok 5

Zmluvné strany budú prostredníctvom príslušných orgánov a organizácií cestovného ruchu napomáhať spoluprácu pri nábore turistov z tretích štátov, najmä spoločnými ponukami turistických služieb a propagačnými opatreniami tak v tretích štátoch, ako aj voči občanom tretích štátov, ktorí sa zdržiavajú na území jedného štátu, na cesty do druhého štátu.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať stálu a systematickú výmenu skúseností na všetkých úsekoch domáceho aj zahraničného cestovného ruchu obidvoch štátov.

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať výmenu odborníkov z rôznych oblastí cestovného ruchu.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, ktorá sleduje rozvoj jeho materiálno-technickej základne v obidvoch krajinách.

Článok 8

Každá zmluvná strana môže zriadiť na území druhého štátu informačné stredisko cestovného ruchu. Zriadenie a činnosť týchto stredísk, ich práva a povinnosti sa spravujú právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať pri zriaďovaní týchto stredísk.

Článok 9

Platby, ktoré vyplývajú z plnenia tejto Dohody medzi obidvoma štátmi, budú sa vykonávať podľa príslušnej platobnej dohody medzi zmluvnými stranami a iných zmluvných dokumentov upravujúcich tieto otázky.

Článok 10

Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a uskutočňovať stálu výmenu skúseností z činnosti v týchto organizáciách.

Článok 11

Príslušné orgány cestovného ruchu zmluvných strán budú uzavierať protokoly na vykonávanie tejto Dohody; kedykoľvek to budú považovať za nevyhnutné, budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 12

Zmeny a doplnky k tejto Dohode musia byť uvedené v písomnej forme a na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.

Článok 13

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa považovať za predľženú vždy o ďalší rok, ak ju jedna zo zmluvných strán najneskoršie šesť mesiacov pred skončením príslušného obdobia platnosti písomne nevypovie.

Spísané v Prahe 30. apríla 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Žurek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Winkler v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.