Vyhláška č. 93/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975
Účinnosť od 30.09.1975
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 7. februárom 1975.

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. júna 1975

o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou


Dňa 8. mája 1974 bola v Nikózii podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 7. februárom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky prajúc si ďalej rozširovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod a uznávajúc dôležitosť cestovného ruchu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky budú venovať osobitnú pozornosť rozvíjaniu a rozširovaniu vzťahov v oblasti cestovného ruchu medzi oboma krajinami smerujúcemu k zlepšeniu vzájomnej informovanosti o živote, dejinách a kultúre ich národov.

Článok 2

Zmluvné strany budú v rámci svojich platných právnych predpisov uľahčovať cestovné formality v záujme rozvoja cestovného ruchu medzi oboma krajinami.

Článok 3

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju cestovného ruchu medzi oboma krajinami, najmä pokiaľ ide o organizovaný a neorganizovaný cestovný ruch, tematické odborné zájazdy, návštevy kongresov, sympózií, výstav, športových akcií a hudobných a divadelných festivalov.

Článok 4

Zmluvné strany v záujme rozvoja vzájomného cestovného ruchu budú utvárať podmienky pre to, aby ich občania boli lepšie informovaní o možnostiach cestovania v druhej krajine, a to najmä vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, výmenou tlačovín, filmov a výstav, ako aj materiálov a filmov na rozhlasové a televízne vysielanie.

Uvedené navzájom vymieňané materiály budú oslobodené od colných poplatkov.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj stálej úzkej spolupráce medzi svojimi orgánmi, organizáciami a inštitúciami zúčastnenými na rozvoji a uskutočňovaní cestovného ruchu.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj spolupráce svojich príslušných orgánov v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a budú sa informovať o skúsenostiach v tejto oblasti.

Článok 7

Zmluvné strany budú dbať o to, aby si príslušné orgány a organizácie oboch štátov systematicky navzájom vymieňali skúsenosti, údaje, informácie a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa cestovného ruchu.

Článok 8

Príslušné orgány zmluvných strán môžu podľa potreby dojednávať vždy na určité časové obdobia protokoly, v ktorých podrobne určia formy vykonávania tejto Dohody.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Článok 10

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia jej platnosti.

Dané v Nikózii 8. mája 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a gréckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Ch. Veniamin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.