Vyhláška č. 92/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975
Účinnosť od 30.09.1975
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku III 27. marcom 1975 a pre Československú socialistickú republiku 24. májom 1975.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. júna 1975

o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 21. júna 1974 bol v Sofii podpísaný Dohovor o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená v sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, depozitára Dohovoru, 24. februára 1975.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku III 27. marcom 1975 a pre Československú socialistickú republiku 24. májom 1975.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

spravujúc sa zásadami spolupráce členských štátov RVHP a úlohami Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP a snahou zabezpečiť ďalšie zvýšenie efektívnosti hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

vychádzajúc z toho, že včasné určenie a uplatnenie pokrokových technických hodnôt a požiadaviek na predmety spolupráce majú vrcholne dôležitý význam,

s ohľadom na to, že v rámci RVHP sa už získali veľké skúsenosti na úseku vypracovania a uplatnenia normatívnych technických dokumentov pre normalizáciu,

za účelom zvýšenia úlohy týchto dokumentov pri spolupráci štátov,

prihliadajúc na uznesenie XXVIII. zasadania Rady o schválení Štatútu noriem RVHP, ktorý určuje postup vypracovania a schvaľovania noriem RVHP,

dohodli sa na tomto:

Článok I

1. Štáty - účastníci Dohovoru zabezpečia záväzné a priame (bezprostredné) uplatňovanie noriem RVHP, vypracovaných a schválených Radou vzájomnej hospodárskej pomoci v súlade s postupom ňou určeným, v zmluvne-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi za účelom zvýšenia efektívnosti spolupráce prostriedky normalizácie a aj uplatňovanie noriem RVHP v národnom hospodárstve za účelom ďalšieho rozvoja technického pokroku v každom z týchto štátov.

2. Záväzným a priamym (bezprostredným) uplatňovaním normy RVHP v zmluvne-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi - účastníkmi Dohovoru podľa bodu 1 tohto článku sa rozumie záväzné uplatnenie normy RVHP na predmet spolupráce, a to uvedením odvolávky na normu RVHP v dokumentoch určujúcich zmluvne-právne vzťahy (dohody, zmluvy, kontrakty).

3. Zmluvne-právnymi vzťahmi sa rozumejú vzťahy, ktoré vznikli v procese realizácie mnohostrannej a dvojstrannej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce členských štátov - účastníkov Dohovoru a ich hospodárskych organizácií na základe dohôd, zmlúv, kontraktov o špecializácii a kooperácii výroby, vzájomných dodávkach a obchode medzi členskými štátmi RVHP, vedecko-výskumných a experimentálnych prácach, dodávkových, stavebných, montážnych, dopravnoexpedičných službách a iné zodpovedajúce vzťahy vzniknuté v procese spolupráce.

4. Kompetentné národné orgány a hospodárske organizácie štátov - účastníkov Dohovoru uplatňujú normy RVHP pri príprave, uzavieraní a realizácii dohôd, zmlúv a kontraktov v rámci RVHP o špecializácii, kooperácii, vzájomných dodávkach a obchode medzi štátmi - účastníkmi Dohovoru, ako aj o iných formách spolupráce; pritom dodržiavajú všetky hodnoty a požiadavky noriem RVHP.

Pri dodávkach materiálov, súčastí, uzlov a výrobkov vyhotovených na základe licencií sa dovoľujú odvolávky v zmluvne-právnych dokumentoch na iné normatívno-technické dokumenty v súlade s požiadavkami daných licencií.

Pokiaľ chýbajú normy RVHP, využívajú sa normatívne technické alebo iné dokumenty v súlade s národnými zákonmi štátov - účastníkov Dohovoru, ktorých organizácie sú účastníkmi zmlúv, dohôd a kontraktov.

5. Odchýlky od hodnôt a požiadaviek určených normami RVHP, na ktoré sú odvolávky v zmluvách, dohodách a kontraktoch, sú dovolené s podmienkou súhlasu strán zúčastnených na daných zmluvách, dohodách a kontraktoch.

Povolenia na odchýlky od noriem RVHP v zmluvne-právnych vzťahoch dávajú vnútri štátov - účastníkov Dohovoru orgány (organizácie) štátov splnomocnené vládami bezprostredne sa zúčastňujúce schvaľovania noriem RVHP.

Obsah odchýlok od hodnôt a požiadaviek noriem RVHP sa uvádza v zmluvách, dohodách a kontraktoch.

6. Uplatňovaním normy RVHP v národnom hospodárstve štátov - účastníkov Dohovoru podľa bodu 1 tohto článku sa rozumie buď bezprostredné uplatňovanie normy RVHP ako národnej normy bezo zmien a úprav, alebo jej zavedenie do národných noriem za podmienok zabezpečenia úplnej zhodnosti ukazovateľov národných noriem s ukazovateľmi normy RVHP.

Pritom štáty - účastníci Dohovoru sú oprávnení určiť v národných normách vyššie ukazovatele akosti výrobkov, ako sú ukazovatele akosti noriem RVHP, pri zachovaní požiadaviek vzájomnej zameniteľnosti a technickej zlúčiteľnosti.

Národné normy vypracované na základe normy RVHP musia mať označenie svedčiace o zhode s normou RVHP.

7. Odchýlky od normy RVHP platné v národnom hospodárstve štátov - účastníkov Dohovoru alebo od normy RVHP zavedenej do národných noriem sa povoľujú v súlade s národnými zákonmi štátov - účastníkov Dohovoru.

8. Štáty - účastníci Dohovoru môžu vyhlásiť, že nebudú používať jednotlivé normy RVHP.

Vyhlásenie o nepoužití jednotlivých noriem RVHP členskými štátmi - účastníkmi Dohovoru sa netýka záväzkov vyplývajúcich z už skôr uzavretých zmlúv, dohôd a kontraktov, v ktorých sú odvolávky na dané normy.

Článok II

Tento Dohovor sa netýka zmluvne-právnych vzťahov pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi - účastníkmi Dohovoru platných ku dňu začiatku platnosti Dohovoru.

Článok III

1. Tento Dohovor podlieha ratifikácii štátov, ktoré ho podpísali. Ratifikačné listiny sa odovzdávajú do úschovy sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára tohto Dohovoru.

2. Tento Dohovor nadobúda platnosť deväťdesiatym dňom po dni odovzdania piatej ratifikačnej listiny do úschovy depozitárovi.

3. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny budú odovzdané do úschovy depozitárovi po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru, nadobúda Dohovor platnosť deväťdesiatym dňom po dni odovzdania ich ratifikačných listín depozitárovi.

Článok IV

Po nadobudnutí platnosti Dohovoru sa k nemu môžu so súhlasom štátov - účastníkov Dohovoru pripojiť aj iné štáty buď v plnom rozsahu, alebo v časti týkajúcej sa uplatňovania noriem RVHP vo zmluvne-právnych vzťahoch medzi tými štátmi a štátmi - účastníkmi Dohovoru, a to tak, že odovzdajú depozitárovi dokument o tomto pripojení.

Článok V

Každý štát zúčastnený na tomto Dohovore môže od neho odstúpiť, o čom vopred upovedomí depozitára. Výpoveď nadobúda platnosť po 12 mesiacoch odo dňa, keď depozitár dostane toto oznámenie. Odstúpenie štátu od Dohovoru sa netýka zmluvno-právnych vzťahov v hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci platných ku dňu, keď výpoveď nadobudne platnosť.

Článok VI

Depozitár bude bez meškania informovať všetky štáty, ktoré tento Dohovor podpísali alebo sa k nemu pripojili, o dátume, keď mu bola odovzdaná do úschovy každá ratifikačná listina alebo dokument o pripojení k Dohovoru, o dátume začiatku platnosti Dohovoru, ako aj o prevzatí iných oznámení vyplývajúcich z tohto Dohovoru.

Článok VII

Depozitár tohto Dohovoru urobí príslušné opatrenia za účelom registrácie tohto Dohovoru v sekretariáte Organizácie spojených národov v súlade s jej Chartou.

Článok VIII

Tento Dohovor sa odovzdáva do úschovy depozitárovi, ktorý rozošle náležite overené kópie Dohovoru štátom, ktoré Dohovor podpísali alebo sa k nemu pripojili.

Spísané v Sofii v jednom vyhotovení v ruskom jazyku 21. júna 1974.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.