Čiastka č. 17/1975 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1975 Zb. Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 23.06.1975
57/1975 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe 01.08.1975
58/1975 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
59/1975 Zb. Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150 23.06.1975
61/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva 23.06.1975
63/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch