Zákon č. 57/1975 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do31.01.1991
Účinnosť od 01.08.1975 do31.01.1991
Zrušený 505/1990 Zb.

57

ZÁKON

z 11. júna 1975,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Druhy zákonných mier

Zákonnými mierami sú základné jednotky (§ 3) a ostatné jednotky (§ 4).“

2. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Základné jednotky

Základné jednotky sú:

a) jednotka dĺžky meter (m),

b) jednotka hmotnosti kilogram (kg),

c) jednotka času sekunda (s),

d) jednotka elektrického prúdu ampér (A),

e) jednotka termodynamickej teploty kelvin (K),

f) jednotka látkového množstva mol (mol),

g) jednotka svietivosti kandela (cd).

(2) Definície základných jednotiek a ich násobky a diely určí štátna technická norma.“

3. § 4 včítane nadpisu znie:

㤠4

Ostatné jednotky

Ostatné jednotky, ich označovanie a definície a ich násobky a diely určí štátna technická norma.“

4. V § 5 ods. 2 sa pripája na konci táto veta:

„Používanie iných než zákonných mier v ostatných prípadoch môže na prechodný čas povoliť štátna technická norma.“

5. § 6 znie:

㤠6

(1) Federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre odbor štátnej mierovej služby je Úrad pre normalizáciu a meranie.1)

(2) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá jeho predseda. Predsedu zastupuje prvý námestník. Ak je predsedom Úradu občan Českej socialistickej republiky, je prvým námestníkom občan Slovenskej socialistickej republiky a naopak. Predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie a jeho prvého námestníka vymenúva vláda Československej socialistickej republiky.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1975.


Husák v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vzťah Úradu pre normalizáciu a meranie určený v § 54 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev sa nemení."