Vyhláška č. 63/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch

Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975

63

VYHLÁŠKA

Ministerstvo lesnéoho a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky

zo 16. júna 1975

povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch

Ministerstvo lesného a vodného hospodrástva Českej socialistickej republiky usatnoveuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách ( vodný zákon):


PRVÁ ČASŤ

podávanie správ o zistení podzemných vôd

§ 1

(1) Organizácia, ktorá zistí zdroj podzemnej vody1) s vydatnosťou väčšou ako 1 l/s pri výstavbe zariadení na zachytávanie podzemnej vody alebo pri overovaní alebo výskume zásob a režimu podzemných vôd, je povinná podať o tom písomnú správu Hydrometeorolotgickému ústavu Praha.

(2) Rovnakú povinnosť má organizácia, ktorá

a) pri inej investičnej činnosti než uvedenej v odseku 1 zistí zdroj podzemnej vody v neobvyklom množstve ( napr. v takom množstve, ktoré si vyžiada zmenu technológie zakladania stavby alebo si vynúti upustenie od realizácie stavby na tomto stavenisku a pod.)

b) pri akejkoľvek svojej činnosti zistí zdroj podzemnej vody s napätou hladinou (artézske vody) s vydatnosťou väčšou ako 0,5 l/s.

§ 2

(1) V správe oranizácia uvedie:

a) svoj názov a sídlo,

b) presnú lokalizáciu miesta výskytu (kraj, okres, obec, katastrálne územie a parcelné číslo pozemku),

c) dátum zistenia výskytu zdroja podzemnej vody; organizácia je povinná podať správu do 7 dní odo dňa zistenia zdroja podzemnej vody.

(2) Organizácia, ktorá však pri činnostiach uvedených v § 1 ods. 2 zisťuje druh, akosť, množstvo a stav hladiny podzemnej vody, uvedie tieto ďalšie údaje v správe, ktorú podá v lehote 60 dní odo dňa zistenia zdroja, pokiaľ sa s Hydrometeorologickým ústavom v Prahe nedohodne o dlhšej lehote.

(3) Hydrometeorologický ústav Praha je oprávnený požadovať od organizácií k oznámeným údajom vysvetlenia a ďalšie potrebné údaje a oznámené údaje prostredníctvom svojich pracovníkov na objektoch a nehunuteľnostiach organizácií overovať, ako aj overovať výskyt podzemnej vody vôbec.

§ 3

Organizácia, ktorá začínajúc 1. januárom 1976 hodlá uskutočňovať výskum alebo prieskum podzemných vôd za účelom ich odberov, je povinná pred začatím prác zistiť na Hydromerteorologickom ústave Praha stav preskúmanosti podzemnýách vôd v záujmových územiach a zistené údaje použiť pri uvedených prácach.

DRUHÁ ČASŤ

§ 4

Oznamovanie údajov o odberoch podzemnej vody

(1) Organizácia používajúca podzemné vodu je povinná oznamovať údaje o odberoch v množstve presahujúcom 15 000 m3 v jednom roku alebo presahujúcom 1250 m3 v jednom mesiaci vždy do 15. Februára bežného roka miestne prísušným správcom vodohospodársky významných vodných tokov2) (ďalej len ,,správcovia tokov„) v rozsahu a spôsobom uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Správcovia tokov oznamujú súhrnné údaje o odberoch podzemných vôd do 31. decembra každého roka národnému výboru príslušnému povoľovať odbery podzemných vôd.

(3)Pri odberoch podzemných vôd z prameňov, artézskych vrtov alebo studní je organizácia povinná určiť ich nevyužitú vydatnosť a oznamovať ju súčasne s údajmi o odberoch príslušným správcom tokov.

(4) V prípadoch, ktoré na návrh správcov tokov určí národný výbor príslušný povoliť odber podzemnej vody, bude organizácia poviná odbery podzemnej vody merať vodomermi, prípadne inými meradlami.

(5) Správcovia tokov sú oprávnení požadovať od organizácie vysvetlenia a dokladové materiály k oznámeným údajom a tieto údaje prostredníctvom svojich spolupracovníkov overovať.


TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Organizácia používajúca podzemnú vodu zašle prvé oznámenie údajov o odberoch ( § 4 ods. 1) príslušnému správcovi tokov do troch mesiacov odo dňa začiatku účinnosti tejto vyhlášky.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1975.


Minister:

Ing. Hruzík v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 63/1975 Zb.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách
Poznámka:
Táto vyhláška sa nevzťahuje na banské vody (§ 40 ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a na zdroje prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych stolových vôd (ň 31 ods. 2 vyhlášky č. 26/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečivých kúpeĺov a prírodných liečivých zdrojov).

2) Správcami vodohospodársky významných vodných tokov sú štátne vodohospodárske organizácie Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Morady a Povodí Odry.