Čiastka č. 22/1970 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
70/1970 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii 17.07.1970
71/1970 Zb. Zákon o úprave niektorých nízkych dôchodkov a o ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení 01.10.1970
72/1970 Zb. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra 01.08.1970
73/1970 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov 17.07.1970
74/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení 17.07.1970
75/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Štatneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášok č. 91/1968 Zb. a č. 179/1963 Zb. 01.10.1970
76/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb. 01.10.1970
77/1970 Zb. Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb. 01.10.1970