Čiastka č. 9/1968 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom 05.03.1968
24/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968 05.03.1968
25/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy 20.03.1968
26/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch 20.03.1968
27/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor 20.03.1968