Vyhláška č. 27/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968
Účinnosť od 20.03.1968
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku XIII ods. 1 vstúpil v platnosť 1.májom 1964. Pre Československú socialistickú republiku vstúpil v platnosť 25. októbrom 1967.

27

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. januára 1968

o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor


Dňa 18. septembra 1961 bol v Guadalajare dojednaný Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u vlády Spojených štátov mexických, depozitára Dohovoru, 27. júla 1967.

Dohovor na základe svojho článku XIII ods. 1 vstúpil v platnosť 1.májom 1964. Pre Československú socialistickú republiku vstúpil v platnosť 25. októbrom 1967.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor

Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,

vediac, že Varšavský dohovor neobsahuje osobitné pravidlá upravujúce medzinárodnú leteckú prepravu vykonávanú osobou, ktorá nie je stranou v prepravnej zmluve a

majúc za to, že je preto žiadúce ustanoviť pre takéto prípady pravidlá, dohodli sa na tomto:

Článok I

V tomto Dohovore

a) „Varšavský dohovor“ znamená Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave podpísaný vo Varšave 12.októbra 1929 alebo Varšavský dohovor pozmenený v Haagu roku 1955 podľa toho, ktorým z nich sa spravuje zmluva uvedená v odseku b);

b) „zmluvným dopravcom“ sa rozumie osoba, ktorá ako podnikateľ uzavrela prepravnú zmluvu podľa Varšavského dohovoru s cestujúcim alebo zasielateľom alebo s osobou konajúcou v mene cestujúceho alebo zasielateľa;

c) „skutočným dopravcom“ sa rozumie iná osoba ako zmluvný dopravca, ktorá na základe splnomocnenia zmluvného dopravcu vykonáva celú alebo časť prepravy uvedenú v odseku b), ktorá však so zreteľom na takúto účasť nie je nástupcom dopravcu v zmysle Varšavského dohovoru. Takéto splnomocnenie sa predpokladá, pokiaľ nie je dokázaný opak.

Článok II

Ak skutočný dopravca vykonáva celú alebo časť prepravy, ktorá podľa zmluvy uvedenej v článku I ods. b) je založená na Varšavskom dohovore, vzťahujú sa ustanovenia tohto Dohovoru tak na zmluvného, ako aj skutočného dopravcu, ak inak nebude ustanovené v tomto Dohovore, pričom pre zmluvného dopravcu platí pre celú prepravu, pre ktorú bola zmluva uzavretá, a pre skutočného dopravcu len pre prepravu, ktorú vykonáva.

Článok III

1. Konanie alebo opomenutie skutočného dopravcu, jeho zamestnancov a zástupcov, ktorí konajú v rámci svojho zamestnania, považuje sa vo vzťahu k preprave vykonávanej skutočným dopravcom tiež za konanie a opomenutie zmluvného dopravcu.

2. Konanie a opomenutie zmluvného dopravcu, jeho zamestnancov a zástupcov, ktorí konajú v rámci svojho zamestnania, považuje sa vo vzťahu k preprave vykonávanej skutočným dopravcom tiež za konanie a opomenutie skutočného dopravcu. Avšak za žiadne takéto konanie alebo opomenutie neponesie skutočný dopravca zodpovednosť prevyšujúcu hranice určené v článku 22 Varšavského dohovoru. Akákoľvek osobitná dohoda, ktorou zmluvný dopravca preberá na seba záväzky, ktoré mu nie sú uložené Varšavským dohovorom alebo akékoľvek zrieknutie sa práv, ktoré mu z neho vyplývajú, alebo akékoľvek osobitné vyhlásenie o záujme na dodaní, ktoré má na mysli článok 22 spomínaného Dohovoru, sa nevzťahujú na skutočného dopravcu, pokiaľ by s tým nesúhlasil.

Článok IV

Akákoľvek sťažnosť alebo príkaz, ktoré sú dané dopravcovi podľa Varšavského dohovoru, majú rovnakú účinnosť či už boli adresované zmluvnému alebo skutočnému dopravcovi. Príkazy uvedené v článku 12 Varšavského dohovoru budú však účinné iba vtedy, ak budú adresované zmluvnému dopravcovi.

Článok V

Vo vzťahu k preprave vykonávanej skutočným dopravcom má ktorýkoľvek zamestnanec alebo zástupca tohto dopravcu, ak preukáže, že konal v rámci svojho zamestnania, právo dovolávať sa hraníc zodpovednosti, ktoré podľa tohto Dohovoru možno použiť voči dopravcovi, ktorého je zamestnancom, alebo zástupcom, pokiaľ sa nepreukáže, že konal spôsobom, ktorý podľa Varšavského dohovoru bráni tomu, aby sa dovolával hraníc zodpovednosti.

Článok VI

Pokiaľ ide o prepravu vykonávanú skutočným dopravcom, úhrn súm vymáhateľných od dopravcu a zmluvného dopravcu alebo od ich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí konajú v rámci svojho zamestnania, neprevýši najvyššiu sumu, na ktorú by mohol byť zmluvný alebo skutočný dopravca podľa tohto Dohovoru odsúdený, ale žiadna z vyššie uvedených osôb nebude zodpovedná za sumu, ktorá presahuje hranice, ktoré možno na ňu použiť.

Článok VII

Pokiaľ ide o prepravu vykonávanú skutočným dopravcom, môže sa žaloba o náhradu škody podať podľa voľby žalobcu proti tomuto dopravcovi alebo zmluvného dopravcovi alebo na obidvoch spoločne alebo osobitne. Ak sa žaloba podá proti niektorému z týchto dopravcov, má tento dopravca právo žiadať druhého dopravcu, aby sa pripojil k súdnemu konaniu, pričom konanie, ako aj jeho následky sa budú spravovať právnym poriadkom súdu, ktorý prípad prejednáva.

Článok VIII

Akákoľvek žaloba o náhradu škody podľa článku VII tohto Dohovoru musí sa podať podľa voľby žalobcu buď na súde, na ktorom možno podať žalobu proti zmluvnému dopravcovi, ako ustanovuje článok XXVIII Varšavského dohovoru, alebo na súde, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu skutočného dopravcu alebo podľa miesta, kde je hlavné sídlo jeho podniku.

Článok IX

1. Akékoľvek zmluvné ustanovenie smerujúce k zbaveniu zmluvného dopravcu alebo skutočného dopravcu zodpovednosti podľa tohto Dohovoru alebo k zníženiu hranice, ktorá by sa musela použiť podľa tohto Dohovoru, je neplatné, avšak neplatnosť ktoréhokoľvek z takýchto ustanovení neznamená neplatnosť celej zmluvy, pre ktorú ďalej platia ustanovenia tohto Dohovoru.

2. Pokiaľ ide o prepravu vykonávanú skutočným dopravcom, nevzťahuje sa predchádzajúci odsek na zmluvné ustanovenia týkajúce sa straty alebo škody spôsobenej skrytou vadou, povahou alebo vlastnosťou dopravovaného tovaru.

3. Akákoľvek doložka obsiahnutá v prepravnej zmluve a všetky osobitné zmluvy uzavreté pred vznikom škody, ktorými by strany zamýšľali porušiť pravidlá tohto Dohovoru buď tým, že určili právo, ktoré sa má použiť, alebo tým, že zmenili pravidlá o súdnej príslušnosti, sú neplatné. Avšak pre prepravu tovaru sú dovolené arbitrážne doložky pri zachovaní ustanovení tohto Dohovoru, ak sa má arbitrážne konanie uskutočniť v miestach, na ktoré sa vzťahuje príslušnosť súdu podľa článku VIII.

Článok X

Okrem ustanovenia článku VII nebude sa nič v tomto Dohovore vzťahovať na práva a záväzky dvoch dopravcov medzi sebou.

Článok XI

Do času, kým tento Dohovor nadobudne platnosť v súlade s ustanovením článku XIII zostane otvorený na podpis ktorémukoľvek štátu, ktorý bude v uvedenom čase členom Organizácie Spojených národov alebo niektorej odbornej organizácie.

Článok XII

1. Dohovor podlieha ratifikácii zo strany štátov, ktoré ho podpísali.

2. Ratifikačné listiny budú uložené u Spojených štátov mexických.

Článok XIII

1. Len čo päť štátov, ktoré Dohovor podpísali, uloží svoje ratifikačné listiny, nadobudne Dohovor platnosť medzi nimi deväťdesiaty deň od uloženia piatej ratifikačnej listiny. Dohovor nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý ho bude neskôr ratifikovať, deväťdesiaty deň po uložení ratifikačných listín.

2. Len čo tento Dohovor nadobudne platnosť, vláda Spojených štátov mexických ho zaregistruje u Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Článok XIV

1. Tento Dohovor bude po nadobudnutí platnosti otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, ktorý je členom Organizácie Spojených národov alebo odbornej organizácie.

2. Prístup štátu sa vykonáva uložením listín o prístupe u vlády Spojených štátov mexických a nadobudne účinnosť deväťdesiaty deň po ich uložení.

Článok XV

1. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže vypovedať tento Dohovor oznámením adresovaným vláde Spojených štátov mexických.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov odo dňa, keď vláde Spojených štátov mexických bolo doručené oznámenie o výpovedi.

Článok XVI

1. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže buď pri ratifikácii alebo pri prístupe k tomuto Dohovoru alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť oznámením vláde Spojených štátov mexických, že Dohovor bude platiť pre ktorékoľvek územie, za medzinárodné vzťahy ktorého zodpovedá.

2. Pre vyššie uvedené územia Dohovor nadobudne účinnosť deväťdesiaty deň odo dňa, keď vláda Spojených štátov mexických dostala takéto oznámenie.

3. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže vypovedať platnosť tohto Dohovoru v súlade s ustanoveniami článku XV jednotlivo pre ktorékoľvek alebo pre všetky územia, za ktorých medzinárodné vzťahy uvedený štát zodpovedá.

Článok XVII

K tomuto Dohovoru nemožno urobiť žiadne výhrady.

Článok XVIII

Vláda Spojených štátov mexických oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo a všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek odbornej organizácii:

a) každý podpis tohto Dohovoru a jeho dátum;

b) uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe a ich dátum;

c) dátum vstupu Dohovoru v platnosť podľa článku XIII ods. 1;

d) prijatie každého oznámenia o výpovedi a jeho dátum;

e) prijatie každého vyhlásenia alebo oznámenia urobeného podľa článku XVI a jeho dátum.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané v Guadalajare 18. septembra 1961 v troch autentických zneniach v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu bude platiť znenie vo francúzskom jazyku, v ktorom bol spísaný Varšavský dohovor z 12. októbra 1929. Vláda Spojených štátov mexických obstará oficiálny preklad znenia Dohovoru do ruského jazyka.

Tento Dohovor bude uložený u vlády Spojených štátov mexických, u ktorej v súlade s článkom XI zostane otvorený na podpis, a táto vláda zašle jeho overené kópie Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo a všetkým štátom Organizácie Spojených národov alebo ktorejkoľvek odbornej organizácie.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.