Vyhláška č. 24/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968 do15.10.1968
Účinnosť od 05.03.1968 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 15. februára 1968

o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968

Ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Štátnou komisiou pre techniku, Štátnou bankou československou, Ústrednou radou družstiev a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Národné výbory poskytujú stavebným bytovým družstvám na výstavbu družstevných bytových domov začínanú po 1. januári 1968 okrem štátneho príspevku podľa § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965, ešte ďalší príspevok na cenové vyrovnanie. Tento ďalší príspevok poskytujú vo výške rozdielu rozpočtových nákladov príslušného objektu podľa cien platných do 31. decembra 1966 a od 1. januára 1967.*) Pokiaľ projektová dokumentácia pre túto výstavbu bola obstaraná za ceny platné od 1. januára 1967, zvýši sa uvedený ďalší príspevok ešte o rozdiely vyplývajúce z úpravy cien projektovej dokumentácie a zo zrušenia zľavy z cien tejto dokumentácie k 1. januáru 1967.

§ 2

(1) Ďalší príspevok podľa § 1 sa zvyšuje o sumu 900 Kčs na každý družstevný byt na úhradu nákladov priamej inžinierskej činnosti.

(2) Ďalší príspevok podľa § 1 sa znižuje v týchto prípadoch:

a) Ak v družstevnom bytovom dome niektoré byty majú väčšiu úžitkovú plochu ako 85 m2, zníži sa ďalší príspevok o sumu zodpovedajúcu pomeru medzi súčtom úžitkových plôch, o ktoré jednotlivé byty presahujú 85 m2 úžitkovej plochy, a celkovou úžitkovou plochou všetkých bytov v príslušnom dome.

b) Pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou (§ 6) znižuje sa ďalší príspevok o cenový rozdiel vyplývajúci zo znovuocenenia zásob stavebných materiálov k 31. decembru 1966.**)

c) Z ďalšieho príspevku sa vylúči rozdiel rozpočtových nákladov (prípadne nákladov na projektovú dokumentáciu) týkajúci sa tej časti nákladov, ktoré boli vyvolané požiadavkami družstva na nadštandardné vybavenie bytov alebo objektu,***) na umiestnenie stavby a pod.

§ 3

Ďalší príspevok ustanovený podľa § 1 a 2 sa odpočíta pre účely určenia najvyššej sumy dlhodobého investičného úveru podľa § 4 vyhlášky č. 191/1964 Zb. od celkových nákladov výstavby.†)

§ 4

Podklady potrebné na určenie štátneho príspevku podľa § 1 a 2 predloží národnému výboru stavebné bytové družstvo.

§ 5

Poskytovanie štátnych príspevkov stavebným bytovým družstvám pracovníkov v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe na výstavbu začínanú po 1. januári 1967 je upravené osobitným predpisom.††)

§ 6

Za výstavbu úplnou svojpomocou sa považuje pri výstavbe začatej po 1. januári 1968 tá výstavba vo vlastnej réžii, ktorú vykonáva stavebné bytové družstvo bez nárokov na plánované kapacity stavebnej výroby s výnimkou vykonania niektorých prác, najviac však v rozsahu:

a) 40 % rozpočtových nákladov objektu pri použití tradičnej technológie výstavby,

b) 60 % rozpočtových nákladov objektu pri použití progresívnej technológie výstavby.*)

§ 7

Práce a výkony spojené s prípravou a realizáciou stavby (tzv. priama inžinierska činnosť)**) sa pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968 vykonávajú za odplatu.***)


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér, CSc.v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rozpočtové náklady v cenách platných od 1. 1. 1967 (znovuocenené rozpočtové náklady) rozumejú sa vrátane vedľajších rozpočtových nákladov podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vrátane rozpočtových nákladov na dodávateľskú inžiniersku činnosť; pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou zahŕňajú sa do znovuocenených rozpočtových nákladov z vedľajších rozpočtových nákladov iba náklady na zariadenie staveniska, ostatné vyššie uvedené vedľajšie rozpočtové náklady len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.

**) Spôsob znovuocenenia zásob stavebných materiálov pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou a prípadného spätného prevedenia rozpočtových nákladov na cenovú úroveň platnú do 31. decembra 1966 ustanovujú pokyny Ústrednej rady družstiev (Vestník Ústrednej rady družstiev č. 5 a 6-7 z r. 1967).

***) T. j. vybavenie alebo vyhotovenie nad štandard určený príslušnými platnými typovými podkladmi (vrátane rozpočtov).

) Pre tieto účely sa však neodpočíta štátny príspevok poskytnutý podľa § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Zb.

††) Smernice č. 46 o bytovej výstavbe pre pracujúcich v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe (Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 29. septembra 1967 čiastka 29 a 30).

*) Výklad uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 191/1964 Zb. pre výstavbu začínanú po 1. januári 1968 neplatí.

**) Cenník inžinierskych činností schválený a vyhlásený úpravou Štátnej komisie pre techniku č. 3 z 18. augusta 1967.

***) Tým sa zrušuje ustanovenie § 8 ods. 5 vyhlášky č. 191/1964 Zb. o bezplatnosti týchto činností vykonávaných investorskými útvarmi národných výborov pre stavebné bytové družstvá.