Vyhláška č. 25/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968
Účinnosť od 20.03.1968
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 5. marcom 1967. Týmto dňom vstúpil v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

OBSAH

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1968

o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy


Dňa 9. apríla 1965 bol v Londýne dojednaný Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO), depozitára Dohovoru, 19. decembra 1966.

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 5. marcom 1967. Týmto dňom vstúpil v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Do Dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy alebo na Ministerstve zahraničných vecí.

David v. r.