Vyhláška č. 26/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968 do02.03.2000
Účinnosť od 20.03.1968 do02.03.2000
Zrušený 382/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 ods. 1 Dohoda vstúpila v platnosť dňom podpisu.

26

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

Dňa 23. novembra 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch.

Podľa svojho článku 17 ods. 1 Dohoda vstúpila v platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sväzu sovietskych socialistických republík rozhodli sa v odvetví spojov uzavrieť medzi oboma zmluvnými stranami túto Dohodu:

Telekomunikácie

Článok 1

Správy spojov zmluvných strán urobia pre zlepšenie akosti prevádzky spojov medzi oboma krajinami všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie náležitého technického stavu všetkých spojov a ich stálej bezporuchovej prevádzky.

Článok 2

Správy spojov zmluvných strán budú podľa potrieb ďalej rozširovať počet telefónnych, telegrafných, rozhlasových a televíznych spojov medzi oboma krajinami. Lehoty na vykonanie jednotlivých opatrení dohodnú správy spojov zmluvných strán.

Článok 3

Telefónna a telegrafná prevádzka, fototelegrafná služba a prenajímanie rozhlasových, televíznych a iných okruhov sa bude uskutočňovať podľa ustanovení Medzinárodného dohovoru o telekomunikáciách a ostatných aktov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 4

Telekomunikačné poplatky sa určia v súlade s ustanoveniami medzinárodného telegrafného, telefónneho a ďalekopisného poriadku a ostatných aktov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, prípadne s prihliadnutím na uznesenia prijaté Konferenciami ministrov Organizácie spolupráce socialistických krajín v odvetví spojov, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 5

Správy spojov zmluvných strán budú čo najviac spolupracovať pri tranzitovaní telegramov, telefonických hovorov, rozhlasových a televíznych prenosov cez vlastné územie a určených do tretích štátov alebo pochádzajúcich z týchto tretích štátov.

Pošta

Článok 6

Správy spojov zmluvných strán budú napomáhať rozširovanie poštových spojov, urýchľovanie prepravy pošty a zjednodušovanie platných predpisov pre prepravu poštových zásielok medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

Článok 7

Poštové poplatky sa určia v súlade s ustanoveniami Aktov Svetovej poštovej únie, prípadne s prihliadnutím na uznesenia prijaté Konferenciami ministrov Organizácie spolupráce socialistických krajín v odvetví spojov, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 8

Pri vzájomnej výmene leteckých listových zásielok a leteckých balíkov bude sa vnútroštátna letecká preprava uskutočňovať bezplatne.

Článok 9

1. Správy spojov zmluvných strán dovoľujú tvorenie zvláštnych uzáverov listovej pošty v styku medzi ústrednými orgánmi jednej zo zmluvných strán s veľvyslanectvami, konzulátmi a obchodnými zastupiteľstvami tejto zmluvnej strany, ktoré sú na území druhej zmluvnej strany.

2. Správy spojov zmluvných strán urobia opatrenia na zabezpečenie včasnej prepravy takýchto poštových zásielok na vlastnom území a ich včasného doručenia adresátom.

Článok 10

Správy spojov zmluvných strán budú čo najviac spolupracovať pri tranzitovaní priamych listových a balíkových uzáverov cez vlastné územie a určených do tretích štátov alebo pochádzajúcich z týchto tretích štátov.

Odpočty za spojové služby

Článok 11

Odpočty za spojové služby upravované touto Dohodou sa budú vykonávať v prevoditeľných rubľoch podľa platobnej dohody medzi zmluvnými stranami platnej v deň platby.

Vedecko-technická spolupráca

Článok 12

1. Správy spojov zmluvných strán budú ďalej rozvíjať dvojstrannú vedecko-technickú spoluprácu zameranú na rozvoj spojovej techniky, plánovanie, zlepšenie prevádzky a rozšírenie telekomunikačných i poštových spojov medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

2. Správy spojov zmluvných strán budú rozvíjať priamu spoluprácu a budú napomáhať uskutočňovanie priamej spolupráce medzi im podriadenými výskumnými ústavmi a spojovými podnikmi s cieľom spoločného riešenia aktuálnych problémov v oblasti spojovej techniky, na oboznámenie s prevádzkou spojových zariadení a objektov oboch správ spojov, na výmenu názorov a odborníkov o týchto otázkach, ako aj na výmenu predpisov a rezortných materiálov týkajúcich sa technických a prevádzkových otázok všetkých druhov spojových služieb.

Článok 13

Vedecko-technická spolupráca medzi správami spojov oboch zmluvných strán bude sa vykonávať na základe ročných a perspektívnych plánov zostavovaných a schvaľovaných na základe postupu určeného na základe dohody a podmienok pre vykonávanie vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.

Záverečné ustanovenia

Článok 14

Správy spojov zmluvných strán sa budú radiť o otázkach spoločného záujmu, ktoré súvisia s činnosťou medzinárodných spojových rozhlasových a televíznych organizácií.

Článok 15

Pri zriaďovaní a prevádzke telekomunikačných a poštových spojov a pri odpočtoch za ne budú sa správy spojov zmluvných strán spravovať dohovormi, dojednaniami a poriadkami Medzinárodnej telekomunikačnej únie a Svetovej poštovej únie, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 16

1. Služobná poštová a telegrafná korešpondencia, služobné telefonické hovory medzi správami spojov a orgánmi spojov oboch zmluvných strán, ako aj balíkové zásielky vo veciach poštovej a telekomunikačnej služby zasielané pozemnou cestou sú oslobodené od poplatkov.

2. Všetka služobná korešpondencia a služobné hovory sa vykonávajú v českom, ruskom a francúzskom jazyku.

3. Vzájomná výmena dokumentácie a informácií v rámci vedecko-technickej spolupráce sa uskutočňuje v jazyku tej zmluvnej strany, ktorá poskytuje príslušnú informáciu alebo dokumentáciu.

Článok 17

1. Táto Dohoda je dojednaná na neobmedzený čas a vstupuje v platnosť dňom podpisu.

2. Dohodu môže vypovedať každá zo zmluvných strán; v tom prípade sa končí platnosť Dohody po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostala písomné oznámenie o výpovedi.

Článok 18

Dňom podpisu tejto Dohody strácajú platnosť Dojednanie o úprave poštového, telegrafného a telefónneho styku medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 22. októbra 1945 a Dodatkové dojednanie o rozšírení a rozvoji telefónnych a telegrafných spojov medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 8. augusta 1951.

Spísané v Prahe 23. novembra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

Laipert v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

Psurcev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.