Čiastka č. 28/1968 Zb.

Vydaná dňa: 11.07.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej 03.08.1968
98/1968 Zb. Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave 11.07.1968
99/1968 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR" 11.07.1968
100/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií 11.07.1968
101/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc 11.07.1968
102/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají 01.08.1968
103/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany 11.07.1968