Vyhláška č. 102/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do29.02.1988
Účinnosť od 01.08.1968 do29.02.1988
Zrušený 7/1988 Zb.

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 2. júla 1968

o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

(1) Križovania pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají (ďalej len „priecestia“) musia byť označené, prípadne zabezpečené.

(2) Priecestia bez závor sa označujú výstražným krížom.*) Priecestia so závorami sa takto neoznačujú.

(3) Ak ide o priecestie bez závor s nepatrnou železničnou prevádzkou, dráhový správny orgán môže povoliť, aby priecestie nebolo označené výstražným krížom. Takéto priecestie v čase železničnej prevádzky musí strážiť dráhový pracovník; bližšie podmienky určí dráhový správny orgán. Správca pozemnej komunikácie označuje priecestie dopravnou značkou „vlečkové priecestie“**) a vlak alebo dráhové vozidlo musí pred ním zmierniť rýchlosť.

§ 2

(1) Priecestie musí byť zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením podľa príslušnej technickej normy,***) ak to vyžaduje dopravná intenzita na priecestí a rozhľadové pomery.

(2) Priecestné zabezpečovacie zariadenie musí varovať užívateľov pozemnej komunikácie s dostatočným časovým predstihom, že sa k priecestiu blíži vlak alebo dráhové vozidlo,

a) dvoma červenými striedavo kmitajúcimi svetlami a prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka,

b) sklopením závor, a ak sú závory obsluhované na diaľku, zvukovou (svetelnou) výstrahou dávanou pred sklopením závor, alebo

c) kombináciou svetelného (zvukového) výstražného zariadenia a závor.

(3) Priecestné zabezpečovacie zariadenie ovládané jazdou vlaku musí po 31. decembri 1971 tiež upovedomovať užívateľov pozemnej komunikácie pomaly kmitajúcim bielym svetlom, že sa k priecestiu neblíži vlak alebo dráhové vozidlo.

§ 3

(1) O označení priecestia, zabezpečení priecestia, zmene zabezpečenia priecestia, o druhu priecestného zabezpečovacieho zariadenia, spôsobe jeho ovládania, časovom predstihu a dĺžke výstrahy rozhoduje dráhový správny orgán;) účastníkmi konania sú aj okresný národný výbor, správca pozemnej komunikácie a orgán Verejnej bezpečnosti.

(2) Dráhový správny orgán nerozhoduje o označení priecestí vnútri závodu dráhového podniku, kam nemôžu vchádzať vozidlá nepatriace závodu, a priecestí v železničných staniciach určených pre železničnú a poštovú manipuláciu alebo pre nástup a výstup cestujúcich, ako aj pre prechod dráhových pracovníkov. Tieto priecestia označuje dráhový podnik podľa miestnych potrieb a pomerov.


§ 4

Zrušujú sa smernice Ministerstva dopravy o železničných priecestiach, prechodoch a ich zabezpečení č. 17 350/1956, čiastka 121, ročník 1956 Úradného listu (Úradného vestníka).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1968.


Minister:

Dr. Řehák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dopravná značka č. 20 a, b (príloha vyhlášky č. 80/1966 Zb.).

**) Dopravná značka č. 21 (príloha vyhlášky č. 80/1966 Zb.).

***) Technická norma OPT 73 6380.

) Kto je zodpovedný za označenie alebo zabezpečenie priecestia, ustanovuje § 17 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach a § 14 vyhlášky č. 52/1964 Zb.