Nariadenie č. 98/1968 Zb.Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 11.07.1968 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.

98

NARIADENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 24. júna 1968

o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady nariaďuje podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave:


§ 1

Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriaďuje

odbor organizačný

odbor oblastného plánu

odbor plánovací

odbor finančný

odbor štátnych financií

útvar územného plánovania a architektúry

odbor výstavby

odbor miestneho priemyslu a služieb

odbor dopravy

odbor obchodu a cestovného ruchu

odbor bytový

odbor vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

odbor školstva

odbor kultúry

odbor zdravotníctva

odbor sociálneho zabezpečenia

odbor pracovných síl

odbor vnútorných vecí.

§ 2

(1) Obvodné národné výbory Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Nivy, Bratislava-Vinohrady, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Ružinov zriaďujú

odbor organizačný a vnútorných vecí

odbor finančno-plánovací

odbor výstavby

odbor školstva a kultúry

odbor sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a pracovných síl

odbor komunálneho hospodárstva, služieb a poľnohospodárstva

odbor bytový.

(2) Obvodné národné výbory uvedené v odseku 1 môžu podľa miestnych podmienok a so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy niektoré nimi zriaďované odbory zlúčiť, prípadne odbor organizačný a vnútorných vecí rozdeliť na dva odbory.

§ 3

(1) Obvodné národné výbory Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rača zriaďujú

odbor organizačný a vnútorných vecí

odbor finančno-plánovací

odbor výstavby

odbor hospodársko-správny.

(2) Obvodný národný výbor Bratislava-Karlova Ves-Devín zriaďuje

odbor hospodársko-správny

odbor výstavby.

(3) Obvodný národný výbor Bratislava-Trnávka zriaďuje

odbor organizačný a vnútorných vecí

odbor hospodársko-správny.

(4) Obvodné národné výbory Bratislava Vajnory, Bratislava-Lamač a Bratislava-Dúbravka môžu podľa miestnych podmienok a so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriadiť

odbor hospodársko-správny.


§ 4

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory v Bratislave usporiadajú štruktúru svojich odborov v súlade s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 1968.


Podpredseda:

Ing. Barbírek v. r.