Nariadenie vlády č. 99/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do14.10.1990
Účinnosť od 11.07.1968 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

99

VLÁDNE NARIADENIE

zo 4. júla 1968

o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

(1) Pre ocenenie služby vojenských letcov, ktorí majú mimoriadne zásluhy o budovanie a bojaschopnosť československého vojenského letectva, zavádza sa čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“ sa udeľuje príslušníkom československého vojenského letectva za mimoriadne zásluhy o zvyšovanie bojovej pripravenosti vojenského letectva, za vynikajúce výsledky vo výchove a výcviku vojenských letcov, pri ovládaní leteckej techniky a za dlhoročnú činnosť bez leteckých nehôd.

§ 2

(1) Čestný titul „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“ udeľuje minister národnej obrany.

(2) S udelením čestného titulu sa súčasne odovzdáva listina o udelení čestného titulu.

(3) S čestným titulom je spojené právo nosiť čestný odznak.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ing. Černík v. r.