Vyhláška č. 103/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do15.01.1992
Účinnosť od 11.07.1968 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 4. júla 1968

o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 12 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov po dohode s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Rozsah platnosti

Touto vyhláškou sa upravujú mzdové podmienky členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov, príslušníkov závodných požiarnych jednotiek z povolania (požiarnikov z povolania) a dobrovoľných pracovníkov závodnej požiarnej ochrany v hospodárskych, rozpočtových a iných organizáciách.

Odmeňovanie členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a požiarnikov z povolania

§ 2

Mzda

(1) Pracovníkom sa poskytuje za prácu základná mzda, príplatky, odmeny, prípadne podiely na hospodárskych výsledkoch podľa ustanovení.

(2) Výšku základnej mzdy určuje pracovníkovi vedúci organizácie v rámci rozpätia ustanoveného pre príslušný druh práce (funkciu). Pritom prihliada na obťažnosť služby na pracovisku a na osobné vlastnosti pracovníka; u požiarnikov z povolania aj na splnenie predpísaných kvalifikačných požiadaviek.

§ 3

Katalóg funkcií a mzdové tarify

(1) Katalóg funkcií a mesačné mzdové tarify pre odmeňovanie práce vykonávanej v ustanovenom pracovnom čase*) sú uvedené v prílohe; zaraďovanie strážnikov do tarifných tried sa spravuje podľa tarifného kvalifikačného katalógu priebežných povolaní.**)

(2) Pre odmeňovanie členov závodných stráží a požiarnikov z povolania v pyrotechnických prevádzkach vrátane výroby výbušnín a v prevádzkach, kde sa vo veľkých množstvách vyrábajú alebo spracúvajú horľaviny I. triedy, môže príslušný ústredný orgán povoliť zvýšenie mesačných mzdových taríf až o 20 % podľa obťažnosti služby.

§ 4

Osobný plat

(1) Pracovníkom s mimoriadnymi schopnosťami a vynikajúcimi pracovnými výsledkami môže vedúci nadriadeného orgánu alebo na základe jeho splnomocnenia vedúci organizácie priznať namiesto základnej mzdy osobný plat prevyšujúci až o 50 % hornú hranicu ustanoveného mzdového rozpätia.

(2) Osobný plat patrí pracovníkovi len po dobu, po ktorú dosahuje pracovné výsledky, za ktoré mu bol osobný plat priznaný.

§ 5

Zmena základnej mzdy

(1) Pracovníkovi, ktorý v súlade so Zákonníkom práce je prevádzaný na funkciu alebo na pracovné miesto, pre ktoré je ustanovená nižšia základná mzda, patrí doterajšia základná mzda ešte po dobu jedného kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa táto zmena vykonala.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku obdobne platí pri znížení základnej mzdy v rámci ustanoveného mzdového rozpätia. Základnú mzdu možno znížiť len z vážnych dôvodov.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na zmeny základnej mzdy vykonané na základe súdneho rozhodnutia alebo kárneho opatrenia.

(4) Ak sa zvýši základná mzda v rámci ustanoveného mzdového rozpätia alebo pri zaradení do vyššej funkcie alebo tarifnej triedy, patrí vyššia základná mzda od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď nastala zmena; ak je týmto dňom prvý deň mesiaca, už od tohto dňa.

§ 6

Príplatky za práce v sťaženom prostredí*)

(1) Členom závodných stráží patrí za každú celú hodinu práce vykonávanej v podzemí príplatok vo výške 0,40 Kčs.

(2) Požiarnikom z povolania vykonávajúcim zdravotne vysoko rizikovú prácu, pri ktorej musia použiť izolačný dýchací prístroj, prípadne ďalšie ochranné prostriedky, patrí príspevok podľa osobitných predpisov.**)

§ 7

Zvýhodnenie práce v nočných smenách

(1) Za prácu v nočných smenách poskytuje sa pracovníkom k ich základnej mzde príplatok vo výške 0,80 Kčs, ktorý možno zvýšiť podľa podmienok pracoviska a finančných zdrojov organizácie až do 2 Kčs a pracovníkom vykonávajúcim prácu výhradne v noci (napr. nočný strážnik) až do 3 Kčs za každú celú odpracovanú hodinu, najviac však za 8 hodín v jednej smene. Nočnou smenou sa rozumie smena, v ktorej aspoň 5 hodín pripadá na čas od 22 do 6 hod.

(2) V organizáciách, v ktorých sa uzaviera kolektívna zmluva, výška príplatku sa určí v tejto zmluve; v ostatných organizáciách určí jeho výšku vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.

(3) Príplatok sa poskytuje len vtedy, ak pracovník odpracuje celú nočnú smenu a ak ide o prácu v rámci ustanoveného týždenného pracovného času. Ak pracovník nemôže odpracovať časť nočnej smeny pre prekážku v práci, posudzuje sa táto smena pre poskytnutie príplatku ako plne odpracovaná (§ 63 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce).

§ 8

Mzda za prácu nadčas

(1) Za prácu nadčas poskytuje sa pracovníkom náhradné voľno len po dohode s nimi, a to za každú celú hodinu práce nadčas jedna hodina náhradného voľna. Náhradné voľno sa poskytne spravidla do konca nasledujúceho zúčtovacieho obdobia po vykonaní práce nadčas.

(2) Pracovníkovi, ktorému sa náhradné voľno neposkytlo, patrí za každú celú hodinu práce nadčas mzda vo výške 1/185 mesačnej základnej mzdy s príplatkom vo výške 33 % bez rozdielu, či ide o prácu nadčas vo dne, v noci alebo v deň pracovného pokoja.

§ 9

Odmena za starostlivosť o kŕmenie a výcvik služobných psov

(1) Členom závodných stráží a strážnikom, ktorí v mimopracovnom čase sa starajú o kŕmenie a výcvik služobných psov, možno poskytnúť osobitnú odmenu až do výšky 80 Kčs mesačne. Výšku odmeny pracovníkovi určí vedúci organizácie podľa náročnosti práce, počtu zverených psov a pod.

(2) Odmena sa neposkytuje za vykonávanie obchôdzok so psom ani za jeho kŕmenie a výcvik v pracovnom čase. Na ohodnotenie týchto prác môže sa prihliadnuť pri výmere základnej mzdy v rámci ustanoveného rozpätia mzdových taríf.

§ 10

Pracovná pohotovosť požiarnikov z povolania

(1) Doba pracovnej pohotovosti na pracovisku, ktorú nariadi veliteľ požiarnej jednotky požiarnikovi z povolania nad ustanovený pracovný čas, započítava sa, pokiaľ požiarnik nepracuje, do pracovného času jednou polovicou; ak požiarnik v tejto dobe pracuje, započítava sa doba, po ktorú pracoval, plne.

(2) Ak veliteľ požiarnej jednotky nariadi požiarnikovi z povolania, aby bol mimo pracovného času pripravený, že bude povolaný na pracovisko na výkon práce, poskytne sa požiarnikovi za dobu trvania pohotovosti odmena, a to vo výške 5 Kčs, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni alebo o sviatok, vo výške 10 Kčs za jeden kalendárny deň.

(3) Ak požiarnik z povolania nie je počas nariadenej pohotovosti včas k dispozícii z dôvodov ním zavinených, odmena mu nepatrí. Ak je počas tejto pohotovosti povolaný na výkon práce, patrí mu popri odmene podľa predchádzajúceho odseku mzda podľa vykonanej práce s príslušnými príplatkami.

§ 11

Odmeny a podiely na hospodárskych výsledkoch

(1) Pracovníkom, ktorí dosahujú lepšie pracovné výsledky, možno na základe individuálneho hodnotenia poskytnúť výkonnostné odmeny. Výšku výkonnostnej odmeny určí pracovníkovi jeho nadriadený vedúci.

(2) Poskytovanie ďalších odmien, prípadne podielov na hospodárskych výsledkoch sa spravuje smernicami vydanými vedúcim organizácie podľa zásad ustanovených nadriadenými orgánmi, prípadne pravidlami obsiahnutými v kolektívnych zmluvách. Poskytovanie odmien pracovníkom rozpočtových organizácií sa spravuje vyhláškou Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 78/1966 Zb.

Odmeňovanie dobrovoľných pracovníkov závodnej požiarnej ochrany

§ 12

(1) Dobrovoľným pracovníkom závodnej požiarnej ochrany, ktorí boli v pracovnom čase povolaní na plnenie úloh nevyhnutných pre zaistenie požiarnej bezpečnosti závodu, poskytne organizácia za odpadnutý pracovný čas náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.*)

(2) Za práce vykonávané týmito pracovníkmi na zaistenie požiarnej bezpečnosti závodu v mimopracovnom čase určí im vedúci organizácie s prihliadnutím na rozsah a obťažnosť práce odmenu v rámci rozpätia hodinových taríf uvedených v prílohe.

Služobný výstroj

§ 13

Organizácia pridelí každému členovi závodnej stráže a požiarnikovi z povolania služobný výstroj v rozsahu a za podmienok ustanovených príslušným ústredným orgánom; dobrovoľnému pracovníkovi závodnej požiarnej ochrany poskytne po dobu výkonu jeho činnosti potrebný ochranný výstroj.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Vedúci organizácie zabezpečí, aby sa v súvislosti so zavedením odmeňovania práce nadčas podľa tejto vyhlášky neznižovali základné mzdy určené pracovníkom podľa doterajších predpisov.

(2) Úprava mzdových podmienok podľa tejto vyhlášky sa zavedie v jednotlivých organizáciách postupne tak, ako si organizácie pre to vytvoria potrebné predpoklady, avšak najneskôr do 1. januára 1969. O dni zavedenia úpravy rozhodne vedúci organizácie po dohode s príslušným odborovým orgánom.

§ 15

(1) Pre odmeňovanie strážnikov a vrátnikov strácajú platnosť:

1. vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 77/1966 Zb. o platovom poriadku pre pracovníkov orgánov štátnej správy,

2. úprava Štátnej komisie pre techniku z 10. júla 1967 č. 24 083/5160/1967, ktorou sa vydáva platový poriadok pre pracovníkov centrálne riadených organizácií výskumnej a vývojovej základne a organizácií technického a technicko-ekonomického charakteru (reg. v čiastke 38/1967 Zb.).

(2) Zrušujú sa:

1. úprava Ministerstva financií z 21. marca 1961 o mzdových podmienkach členov závodných stráží v rozpočtových organizáciách (reg. v čiastke 14/1961 Zb.);

2. úprava Ministerstva financií z 12. marca 1964 č. 162/15 799/64 o platovej úprave strážnikov a vrátnikov v systemizovaných rozpočtových organizáciách;

3. úprava ministra zahraničného obchodu z 9. februára 1961 č. 8 o mzdových podmienkach členov závodných stráži (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

4. úprava ministra zahraničného obchodu z 9. februára 1961 č. 9 o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 15/1967 Zb.);

5. úprava ministra národnej obrany zo 6. marca 1961 č. 31 405-FS-1961 o mzdových podmienkach členov závodných stráží (reg. v čiastke 33/1963 Zb.);

6. úprava ministra národnej obrany z 24. marca 1961 č. 31 732-FS-1961 o mzdových podmienkach príslušníkov závodných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania v závodných požiarnych zboroch (reg. v čiastke 33/1963 Zb.);

7. úprava ministra národnej obrany z 29. júna 1961 č. 33 462-FS-1961 o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 33/1963 Zb.);

8. úprava ministra školstva a kultúry z 25. marca 1961 č. 6381/61-E I/2 o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 23/1961 Zb.);

9. úprava ministra školstva a kultúry z 13. apríla 1961 č. 6380/61-E I/2 o mzdových podmienkach členov závodných stráží (reg. v čiastke 23/1961 Zb.);

10. úprava predsedu Ústrednej správy geodézie a kartografie z 31. júla 1961 č. 7233/61-13-352 o mzdových podmienkach členov závodných stráží (reg. v čiastke 47/1967 Zb.);

11. úprava predsedu Ústrednej správy geodézie a kartografie z 31. júla 1961 č. 8116/61-13-352 o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 47/1967 Zb.);

12. úprava ministra vnútra z 27. novembra 1961 o mzdovej úprave členov závodnej stráže v rezorte Ministerstva vnútra (reg. v čiastke 72/1961 Zb.);

13. úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 18. júla 1961 por. č. 85/1961 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 47/1967 Zb.);

14. úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 18. júla 1961 por. č. 86/1961 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva o mzdových podmienkach členov závodných stráží (reg. v čiastke 47/1967 Zb.);

15. úprava Ministerstva chemického priemyslu z 24. novembra 1966 č. 33

I. o mzdových podmienkach príslušníkov závodných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania v závodných požiarnych zboroch, členov závodných stráží, strážnikov a vrátnikov,

II. o mzdových podmienkach členov požiarnych hliadok vykonávaných dobrovoľnými požiarnikmi (reg. v čiastke 45/1966 Zb.);

16. úprava Ministerstva baníctva č. 5 z 1. apríla 1967 č. 42.3/772/67 o úprave niektorých mzdových podmienok členov závodných stráží, strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 17/1967 Zb.);

17. úprava Ministerstva baníctva č. 7 z 1. apríla 1967 č. 42.3/774/67 o úprave niektorých mzdových podmienok príslušníkov závodných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania v závodných požiarnych zboroch a členov požiarnych hliadok vykonávaných dobrovoľnými požiarnikmi (reg. v čiastke 17/1967 Zb.);

18. úprava Ústrednej správy energetiky zo 14. apríla 1967 č. 2 o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov a vrátnikov, závodných požiarnikov z povolania v závodných požiarnych zboroch a členov požiarnych hliadok vykonávaných dobrovoľnými požiarnikmi (reg. v čiastke 24/1967 Zb.);

19. úprava Ministerstva stavebníctva z 2. júna 1967 č. 5 o úprave mzdových podmienok strážnikov a vrátnikov, členov závodných stráží, príslušníkov závodných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania v závodných požiarnych zboroch (reg. v čiastke 29/1967 Zb.);

20. úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva z 28. júna 1967 č. 27 319/PM/67 o úprave mzdových podmienok strážnikov, vrátnikov a členov závodných stráží v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva (reg. v čiastke 26/1967 Zb.);

21. úprava Ministerstva dopravy z 12. decembra 1967 č. 21 998/1967-21/3 o úprave mzdových podmienok príslušníkov závodnej požiarnej ochrany v odbore civilného letectva a vodnej dopravy (reg. v čiastke 7/1968 Zb.);

22. úprava Ministerstva dopravy z 24. januára 1968 č. 27 882/67-21/3 o úprave mzdových podmienok členov závodných stráží, strážnikov a vrátnikov (reg. v čiastke 7/1968 Zb.);

(3) Do času, kým bude zavedená úprava mzdových podmienok podľa § 14 ods. 2, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.


Príloha vyhl. č. 103/1968 Zb.

A. Katalóg funkcií a mzdové tarify

I. Pre odmeňovanie závodných strážíKčs/mesačne
veliteľ závodnej stráže nad 10 členov1150-1500
zástupca veliteľa závodnej stráže nad 10 členov a veliteľ do 10 členov1070-1400
strážca1000-1300
II. pre odmeňovanie strážnikov
tarifná trieda 2750-910
tarifná trieda 3850-1020
III. pre odmeňovanie vrátnikov850-1020
IV. pre odmeňovanie požiarnikov z povolaniaKčs/mesačnevzdelaniepočet rokov praxe
1. veliteľ jednotky s počtom pracovníkov 31 a viac1300-1830ÚSO10
2. veliteľ jednotky s počtom pracovníkov 20 až 301240-1730Z+DŠ8
3. zástupca veliteľa jednotky s počtom pracovníkov 31 a viac1240-1730Z+DŠ8
4. náčelník preventívnej služby v jednotke s počtom pracovníkov 31 a viac1240-1730Z+DŠ8
5. veliteľ jednotky s počtom pracovníkov menej ako 201220-1700Z+DŠ8
6. veliteľ čaty v jednotke s počtom pracovníkov 31 a viac1220-1700K8
7. technik požiarnej ochrany1220-1660Z5
8. veliteľ družstva1220-1660Z5
9. zástupca veliteľa družstva1170-1590vyučený4
10. pomocný technik požiarnej ochrany1170-1590Z5
11. starší požiarnik1070-1500Z3
12. požiarnik960-1360Z-

Vysvetlivky:

ÚSO = úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru

Z = základné vzdelanie

DŠ = dvojročné základné diaľkové štúdium pri strednej odbornej škole PO Ministerstva vnútra

K = šesťmesačný kurz pre veliteľské kádre pri strednej odbornej škole PO Ministerstva vnútra

B. Mzdové tarify pre odmeňovanie dobrovoľných pracovníkov závodnej požiarnej ochrany

Kčs za hodinu
za požiarnu pohotovosť, počas ktorej pracovník trvale nekontroluje zverené objekty a je iba pripravený v prípade potreby na zásah2,60-3,50
za hliadkovú činnosť, pri ktorej pracovník trvale obchádza objekty a kontroluje požiarne nebezpečné miesta4,30-5,80
za práce pri hasiacom alebo inom zásahu, pri ošetrovaní protipožiarneho zariadenia a pri výcviku5,20-7,30

Poznámky pod čiarou

*) § 83 Zákonníka práce, vyhláška č. 63/1966 Zb.

**) Tarifný kvalifikačný katalóg priebežných povolaní vydala Štátna mzdová komisia.

*) Pozri smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. marca 1967 č. PM 612 o poskytovaní príplatku za prácu v zdraviu škodlivom prostredí pracovníkom zdravotníckych zariadení a niektorých rozpočtových organizácií.

**) Smernice Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy zo 14. augusta 1967 pre odmeňovanie zdravotne vysoko rizikových prác pri použití izolačných dýchacích prístrojov (reg. v čiastke 34/1967 Zb.).

*) § 275 Zákonníka práce, § 30 až 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., § 2 a 3 vyhlášky č. 84/1966 Zb.