Čiastka č. 27/1968 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1968 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti 01.07.1968
88/1968 Zb. Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia 01.07.1968
89/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení 01.07.1968
90/1968 Zb. Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom 01.07.1968
91/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.07.1968
92/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb. 01.07.1968
93/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín 01.07.1968
94/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb 01.07.1968
95/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení 01.07.1968
96/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom 01.07.1968