Vyhláška č. 94/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1979
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1979
Zrušený 165/1979 Zb.

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva

z 28. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb

Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Ústredná rada odborov a Ministerstvo zdravotníctva ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 143 ods. 3 písm. b) zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 89/1968 Zb. a podľa § 31 ods. 2 a § 36 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia:


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 sa zrušuje.

2. Nadpis nad § 13 znie:

„Zabezpečenie občanov poskytujúcich služby a opravy na základe povolenia národného výboru“

3. § 13 ods. 1 znie:

(1) Občanom, ktorí na základe povolenia národného výboru poskytujú niektoré služby a opravy,*) patrí podpora pri narodení dieťaťa, prídavky na deti a dávky dôchodkového zabezpečenia za obdobných podmienok a v rovnakom rozsahu ako pracovníkom na dohodu uvedeným v prvej časti.“**)

4. Tabuľka na určenie dennej výšky nemocenského a peňažnej pomoci v materstve pracovníkov na dohodu, uvedená v prílohe vyhlášky č. 21/1965 Zb. sa mení a nahrádza tabuľkou pripojenou v prílohe.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Minister zdravotníctva:

RNDr. PhMr. Vlček v. r.

Minister práce a sociálnych vecí:

Štanceľ v. r.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Poláček v. r.


Príloha vyhlášky č. 94/1968 Zb.

Tabuľka na určenie dennej výšky nemocenského a peňažnej pomoci v materstve pracovníkov na dohodu

123
mesačná výška započítateľného zárobku denná výška
nemocenskéhopeňažnej pomoci v materstve
od Kčsdo KčsKčsKčs
4005001414
5016001616
6017001619
7018001821
8019002024
9011 0002227
1 0011 1002430
1 1011 2002633
1 2011 3002836
1 3011 400 3038
1 4011 5003241
1 5011 6003444
1 6011 7003647
1 7011 8003949
1 8011 9004252
1 9012 0004555
2 001a viac4857

Poznámky pod čiarou

*) Podľa zásad schválených uznesením vlády z 3. marca 1965 (č. 20/1965 Zb.).

**) § 23, 24 a ďalšie zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a vyhláška Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení.