Vyhláška č. 96/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

(v znení č. 103/1974 Zb., 161/1976 Zb.)

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 152/1980 Zb.

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 28. júna 1968,

o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Ministerstvo financií na základe splnomocnenia v článku I zákona č. 90/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom, v § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, v § 16 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a v § 26 ods. 2 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva mení a dopĺňa vykonávacie predpisy k týmto zákonom takto:


§ 1

(1) V súvislosti s úpravou prídavkov na deti a výchovného uznáva sa za vyživovanú osobu pre účely zníženia dane zo mzdy, dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a dane z príjmov obyvateľstva z celkového počtu detí, na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, iba jedno dieťa.*)

(2) Za vyživované osoby sa ďalej uznávajú deti

a) z rozvedeného manželstva,

b) z manželstva, v ktorom poplatník - bez toho, že by bol rozvedený - trvale nežije s manželom v spoločnej domácnosti,

c) deti zrodené mimo manželstva, ktoré nežijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a na ktoré poplatník platí výživné, ak sú inak splnené podmienky pre ich uznanie.**)

§ 3

(1) Deti, na ktoré nepatria rodinné prídavky na deti alebo výchovné, uznajú sa za vyživované osoby len za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené pre ich uznanie) a poplatník predloží písomné vyhlásenie o tom, že jemu, ani inej osobe alebo organizácii nepatria prídavky na tieto deti ani výchovné.

(2) Vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku poplatník predloží

b) pri dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti výplatnému miestu najneskôr do konca januára pre bežný kalendárny rok,

c) pri dani z príjmov obyvateľstva národnému výboru súčasne s podaním priznania k tejto dani za uplynulý rok,

d) pri poľnohospodárskej dani národnému výboru súčasne s podaním priznania k tejto dani pre bežný rok.

§ 4

Suma vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznanie osoby za vyživovanú poplatníkom pri dani zo mzdy, pri dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a pri dani z príjmov obyvateľstva, uvedená

a) v čl. 7 ods. 1 písm. b) a c), ods. 2 a ods. 10 vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, zvyšuje sa na 500 Kčs hrubých mesačne,

b) v § 9 ods. 1 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a v § 5 vyhlášky č. 145/1965 Zb. o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, zvyšuje sa na 6 000 Kčs hrubých ročne,

c) v odseku 29 písm. b) vyhlášky č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva, zvyšuje sa na 6 000 Kčs hrubých ročne.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; prvý raz sa použije pre zrážku dane zo mzdy začínajúc mzdovým obdobím po 30. júni 1968, pre výpočet dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti z príjmov za rok 1969, pre vymeranie dane z príjmov obyvateľstva za rok 1968 a pre vymeranie poľnohospodárskej dane na rok 1969.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre účely náhrady mzdy poskytovanej pracovníkom podľa § 26 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce (pri vojenskom cvičení a pod.), sa však aj naďalej prihliada pri zisťovaní počtu vyživovaných osôb na všetky osoby, u ktorých sú splnené podmienky ustanovené v článku 7 vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.

**) Článok 7 vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy a § 5 vyhlášky č. 145/1965 Zb. o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.

) Článok 7 vyhlášky č. 24/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, § 9 vyhlášky č. 37/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, a odseky 29 a 30 vyhlášky č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z príjmov obyvateľstva.