Zákon č. 90/1968 Zb.Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 586/1992 Zb. s účinnosťou tiež od 1.januára 1993.

90

ZÁKON

z 27. júna 1968

o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

V súvislosti s úpravou prídavkov na deti a výchovného Ministerstvo financií upraví poskytovanie zliav na deti pri dani zo mzdy, dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti, dani z príjmov obyvateľstva a poľnohospodárskej dani.

Čl. II

Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy sa mení a dopĺňa takto:

§ 9 ods. 1 znie:

„Pre výpočet dane zo mzdy sa prizná poplatníkom, ktorí sú invalidní, prípadne vyživujú invalidné osoby

a) jedna vyživovaná osoba naviac, ak poberá poplatník, prípadne osoby ním vyživované čiastočný invalidný dôchodok (iný obdobný dôchodok, ktorý im bol priznaný pre ich čiastočnú invaliditu), alebo sú podľa posudku posudkového lekára sociálneho zabezpečenia okresného (obvodného) národného výboru posudzovaní, ako keby poberali čiastočný invalidný dôchodok,

b) dve vyživované osoby naviac, ak poberá poplatník, prípadne osoby ním vyživované invalidný dôchodok (iný obdobný dôchodok, ktorý im bol priznaný pre ich invaliditu), alebo sú podľa posudku posudkového lekára sociálneho zabezpečenia okresného (obvodného) národného výboru posudzovaní, ako keby poberali invalidný dôchodok.“


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.