Vyhláška č. 93/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 145 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb. a č. 89/1968 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín sa mení a dopĺňa takto:

1. § 11 ods. 4 znie:

(4) Sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa je 30 % starobného (invalidného) dôchodku jednotlivo hospodáriaceho roľníka, najmenej však 200 Kčs mesačne. Sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa je 450 Kčs mesačne. Ustanovenie § 69 ods. 5 zákona platí obdobne.“

2. § 13 znie:

㤠13

Výchovné

(1) Výchovné patrí na každé dieťa požívateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktoré by malo pri úmrtí jednotlivo hospodáriaceho roľníka nárok na sirotský dôchodok (§ 68 zákona).

(2) Výchovné mesačne je:

na 1 dieťa Kčsna 2 deti Kčsna 3 deti Kčsna 4 deti Kčs
k invalidnému dôchodku1403306801030
k inému903306801030

a zvyšuje sa za každé ďalšie dieťa mesačne o 240 Kčs.

(3) Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa posudku orgánov sociálneho zabezpečenia invalidné a ktoré vyžaduje stálu starostlivosť, poskytuje sa k výchovnému naň príplatok vo výške 150 Kčs mesačne; podmienkou pritom je, že dieťa nie je umiestnené v ústave pre takéto deti a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok.

(4) Inak platí o výchovnom ustanovenie § 73 zákona.“

3. Za § 23 sa vkladá nová piata časť, ktorá znie:

„PIATA ČASŤ

Zabezpečenie matky a dieťaťa

§ 23a

Podpora pri narodení dieťaťa

(1) Ak porodí jednotlivo hospodáriaca roľníčka, iná samostatne hospodáriaca osoba alebo spolupracujúca členka jej rodiny alebo rodinná príslušníčka jednotlivo hospodáriaceho roľníka, inej samostatne hospodáriacej osoby alebo spolupracujúceho člena ich rodiny, patrí jej na každé narodené dieťa podpora vo výške 1 000 Kčs. Manželke alebo družke zomretého jednotlivo hospodáriaceho roľníka alebo inej samostatne hospodáriacej osoby alebo spolupracujúceho člena ich rodiny patrí podpora pri narodení dieťaťa z poistenia zomretého aj vtedy, ak pôrod nastal v dobe 300 dní od jeho úmrtia.

(2) Ustanovenie § 37 zákona o ochrannej lehote platí obdobne.

§ 23b

Prídavky na deti

(1) Prídavky na deti patria jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, inej samostatne hospodáriacej osobe alebo spolupracujúcemu členovi ich rodiny, ak má nezaopatrené deti.

(2) Prídavky na deti mesačne sú:

na 1 dieťa90 Kčs
na 2 deti330 Kčs
na 3 deti680 Kčs
na 4 deti1 030 Kčs
a zvyšujú sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.

(3) Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa posudku orgánov sociálneho zabezpečenia invalidné a ktoré vyžaduje stálu starostlivosť, poskytuje sa k prídavkom naň príplatok vo výške 150 Kčs mesačne; podmienkou pritom je, že dieťa nie je umiestnené v ústave pre takéto deti a že sa mu neposkytuje invalidný dôchodok.

(4) Jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, inej samostatne hospodáriacej osobe alebo spolupracujúcemu členovi ich rodiny povolanému do služby v ozbrojených silách patria na nezaopatrené deti prídavky na deti, ak bol dôchodkove poistený v čase nástupu služby alebo v čase, keď bol povolaný na výkon služby.

§ 23c

Všeobecná podmienka nároku na dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa

Podpora pri narodení dieťaťa a prídavky na deti patria len vtedy, ak sa riadne platí poistné.“

4. Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.

5. V § 25 ustanovenia č. 1 až 4 vrátane úvodnej vety znejú:

„Pokiaľ nie je v tejto vyhláške ustanovené inak, platia pre veci upravené touto vyhláškou obdobne ustanovenia zákona

1. o rodinných príslušníkoch,

2. o nezaopatrených deťoch,

3. o vylúčení nároku na prídavky na deti,

4. o súbehu prídavkov na deti a ich výplate,“

V dôsledku tejto zmeny sa v tom istom paragrafe doterajšie body č. 1 až 18 označujú ako body č. 5 až 22.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Minister:

Štanceľ v. r.