Vyhláška č. 92/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.08.1994
Účinnosť od 01.07.1968 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 19a ods. 6 a § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb. a č. 89/1968 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 písm. ch) a i) znie:

„ch) doba, po ktorú matka alebo žena, ktorá prevzala dieťa do trvalej starostlivosti, sa starala o dieťa vo veku do troch rokov alebo o invalidného maloletého, ktorý potreboval stálu starostlivosť a nebol umiestnený v ústave sociálnej starostlivosti,

i) doba, po ktorú družstevník bol vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie.“

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

Z odkazu nad § 4 sa vypúšťa citácia § 22.

2. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a peňažnej pomoci v materstve za prvých 18 týždňov (§ 22 ods. 3 zákona)“.

V odseku 2 toho istého paragrafu sa na konci vypúšťajú slová „a pre peňažnú pomoc v materstve, pokiaľ sa určujú podľa dĺžky doby pracovnej činnosti v družstve (§ 22 ods. 3 zákona)“.

3. § 19 znie:

㤠19

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie

(1) Za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie po skončení povinnej školskej dochádzky sa z hľadiska poskytovania prídavkov na deti považuje

a) príprava v učebnom pomere,1)

b) príprava v pracovnom pomere,2)

c) príprava na povolanie v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,3)

d) štúdium na školách zriadených podľa školských predpisov, ktoré poskytujú stredné, vyššie a vysokoškolské vzdelanie,4) s výnimkou štúdia popri zamestnaní (externého, diaľkového, večerného a pod.) a štúdia po dobu výkonu vojenskej základnej služby.

(2) Ako doba štúdia sa posudzuje aj

a) doba od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku výučby v nasledujúcom školskom roku, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu,

b) doba školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

c) doba po absolvovaní školy, ktorá je v jednotlivých odboroch ustanovená pre vykonanie záverečnej skúšky alebo obhájenie diplomovej práce, najdlhšie však doba jedného roka, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť,

d) štúdium na iných školách alebo v kurzoch, ak je svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva (Povereníctva) školstva postavené na roveň štúdiu na školách uvedených v odseku 1 písm. d).“

4. § 20 znie:

㤠20

Vlastný príjem dieťaťa

(1) Do vlastného príjmu dieťaťa sa zahŕňa mzda (odmena, náhrada mzdy) a iné opakujúce sa príjmy patriace priamo dieťaťu. Do vlastného príjmu dieťaťa sa počíta úhrn takýchto príjmov, ktoré dieťa malo v kalendárnom mesiaci; pritom pre poskytnutie prídavkov za bežný kalendárny mesiac je rozhodujúci vlastný príjem dieťaťa v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, pokiaľ tento mesiac spadá do doby sústavnej prípravy na budúce povolanie.

(2) Do vlastného príjmu dieťaťa sa nezahŕňajú:

a) štipendiá poskytované podľa príslušných štipendijných predpisov; do vlastného príjmu sa však zahŕňajú štipendiá, ktoré majú povahu náhrady zárobku,

b) hodnota bezplatného internátneho zaopatrenia a bezplatne poskytovaných jedál a ošatenia podľa predpisov o hmotnom zaopatrení mládeže pripravujúcej sa na budúce povolanie a hodnota naturálií, ktoré sa poskytujú študentom vysokých škôl pri výkone vojenských povinností cez prázdniny,

c) výživné (alimenty) poskytované na dieťa,

d) sirotský dôchodok vrátane prípadného zvýšenia pre bezvládnosť,

e) zárobok za prácu vykonávanú v čase od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku výučby v nasledujúcom školskom roku, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu na tej istej alebo inej škole, zárobok za prácu v čase školských prázdnin v prípadoch uvedených v § 19 ods. 2 písm. b), ako aj zárobok, ktorý učeň alebo mladistvý pripravujúci sa na budúce povolanie v pracovnom pomere získal za prácu vykonávanú v čase dovolenky na zotavenie,

f) zárobok študenta (žiaka) za práce organizované alebo zadané školou alebo po dohode so školskými orgánmi,

g) príležitostný zárobok za výpomoc alebo za obdobné dočasné práce, ako aj zárobok za práce podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.5)

(3) Ak je dieťa v učebnom pomere v družstve, ktoré odmeňuje prácu podľa pracovných jednotiek, určí sa jeho vlastný príjem za odpracované pracovné jednotky tak, že sa peňažná hodnota pracovnej jednotky v plánovanej výške, vrátane hodnoty naturálií pripadajúcich na túto jednotku, vynásobí počtom pracovných jednotiek, ktoré učeň odpracoval v kalendárnom mesiaci; ak má učeň ešte iné príjmy uvedené v odseku 1, prihliada sa na úhrn všetkých príjmov.

(4) Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanoví po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, či a v akom rozsahu sa zahŕňajú do vlastného príjmu dieťaťa spoločenské podpory na deti, ktoré budú zavedené alebo novoupravené po 30. júni 1968.“

5. § 21 sa zrušuje.

6. V § 22 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Do pracovnej doby rozhodujúcej pre zápočet pracovného dňa podľa predchádzajúceho odseku sa započítava pre účely prídavkov na deti doba odpracovaná v súbežnom zamestnaní.“

7. Doterajšie ustanovenie § 23 sa označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:

(2) V mesiaci, v ktorom vstúpil do družstva družstevník, ktorý nebol zamestnaný a ktorý nebol príslušníkom ozbrojených síl ani členom družstva, sa ako pracovné dni započítavajú dni uvedené v § 30 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona, dni, po ktoré sa družstevník sústavne pripravoval na budúce povolanie (§ 19), dni, po ktoré poberal dôchodok z dôchodkového zabezpečenia, ako aj dni, po ktoré bol vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie.“

8. § 24 až 31 vrátane nadpisov sa zrušujú.

9. § 32 znie:

㤠32

Pobyt dieťaťa v ústave

Denný alebo týždenný pobyt dieťaťa v ústave (zariadení) pre starostlivosť o mládež sa nepovažuje za plné priame zaopatrenie dieťaťa v zmysle § 35 zákona, ak je dieťa aj v pravidelnej starostlivosti rodiča alebo iného oprávneného.“

10. § 33 znie:

㤠33

Prídavky na vnukov a súrodencov

Družstevníkovi patria prídavky na deti na jeho vnuka a súrodenca, ak sú splnené podmienky ustanovené pre nárok na prídavky na deti, ak má družstevník vnuka (súrodenca) v priamom zaopatrení a ak nemožno prídavky na deti (výchovné) priznať zo zabezpečenia (nemocenského poistenia alebo materiálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl) žiadneho z rodičov dieťaťa.“

11. Za § 33 sa vkladá nový § 33a, ktorý znie:

㤠33a

Súbeh prídavkov a výchovného v tej istej rodine

(1) Ak patria v tej istej rodine na niektoré deti družstevníka alebo jeho manžela výchovné k dôchodku a na ostatné prídavky na deti, poskytne sa na žiadosť družstevníka k súčtu prídavkov a výchovného, ktoré sa poskytujú na tieto deti, doplatok do výšky prídavkov, ktoré by družstevníkovi inak patrili na všetky tieto deti; predpokladom pre takýto postup je, že u dieťaťa, na ktoré sa poskytuje výchovné, sú inak splnené podmienky ustanovené pre priznanie prídavkov na deti.

(2) Ak zanikol nárok na výchovné k dôchodku a na dieťa sa poskytlo výchovné ešte za časť kalendárneho mesiaca, za ktorý boli splnené aj podmienky pre priznanie prídavkov na toto dieťa, poskytnú sa prídavky znížené o časť vyplateného výchovného pripadajúcu na tento mesiac.“

12. § 34 znie:

㤠34

Prídavky na deti v iných prípadoch

Okresný národný výbor môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch

a) priznať prídavky na dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky nemohlo byť z vážnych dôvodov prijaté do učebného pomeru alebo do zamestnania (trvalej pracovnej činnosti v družstve), ak je plne odkázané výživou na družstevníka, najdlhšie však do konca školského roka, ktorý bezprostredne nasleduje po skončení povinnej školskej dochádzky,

b) priznať prídavky na deti, ak družstevník nemohol splniť podmienku odpracovania určeného počtu pracovných dní z iných vážnych dôvodov alebo v iných prípadoch, než ktoré sú uvedené v zákone, alebo družstevníčka nemohla túto podmienku splniť, pretože čerpala ďalšiu (neplatenú) materskú dovolenku,

c) priznať prídavky na deti zo zabezpečenia družstevníka, ktorý má dieťa v priamom zaopatrení, aj keď nepatrí do okruhu oprávnených, ak oprávnený s týmto postupom súhlasí a nebude prídavky sám poberať a ak taký postup je v prospech dieťaťa; súhlas oprávneného netreba, ak je preukázané, že pravidelne neplní podmienky pre poskytovanie prídavkov na deti, najmä podmienku odpracovania určeného počtu pracovných dní a ohrozuje tak plynulé poskytovanie prídavkov.“

13. § 36 znie:

㤠36

Súbeh nárokov

Ak sú podmienky pre poskytovanie prídavkov na deti splnené u niekoľkých družstevníkov a dieťa nie je v priamom zaopatrení žiadneho z nich, poskytnú sa prídavky, pokiaľ sa nedohodnú inak, zo zabezpečenia toho z nich, kto na dieťa prispieva vyššou sumou; do tejto sumy sa nezahŕňajú prídavky priznané na toto dieťa. Obdobne to platí vtedy, ak sú viacerí oprávnení z rôznych sústav zabezpečenia (poistenia).“

14. Za § 36 sa vkladá nový § 36a, ktorý znie:

㤠36a

Prídavky na deti v trvalej starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Prídavky sa priznajú, ak sú inak splnené ustanovené podmienky, aj na dieťa, ktoré má družstevník alebo jeho manžel v trvalej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov; predpokladom je, že na toto dieťa nemožno priznať prídavky zo zabezpečenia (poistenia) niekoho iného.“

15. § 58 znie:

㤠58

Sirotský dôchodok a výchovné

K § 68 ods. 4 a § 73 ods. 5 zákona

Za vlastný príjem dieťaťa sa nepovažujú príjmy uvedené v § 20 ods. 2.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tretia časť Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

2) § 142 ods. 2 Zákonníka práce a vyhláška č. 132/1967 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru.

3) Vyhláška č. 87/1967 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež.

4) Školský zákon č. 186/1960 Zb. a zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.

5) § 232 Zákonníka práce.