Čiastka č. 10/1968 Zb.

Vydaná dňa: 09.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1968 Zb. Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy 09.03.1968
29/1968 Zb. Zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy 09.03.1968
30/1968 Zb. Zákon o štátnom skúšobníctve 01.04.1968
31/1968 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 01.04.1968
32/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve 01.04.1968
33/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu 01.04.1968
34/1968 Zb. Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy 09.03.1968
35/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel 09.03.1968