Vyhláška č. 35/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do31.08.1971
Účinnosť od 09.03.1968 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.

OBSAH

35

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy geodézie a kartografie

z 28. februára 1968,

ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel

Ústredná správa geodézie a kartografie ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 vládneho nariadenia č. 1/1954 Zb. o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel sa mení takto:

1. § 2 písm. c) znie:

c) zakladania evidencie nehnuteľností, udržiavania jej súladu so

skutočným stavom, vykonávania hospodársko-technických a iných

úprav pozemkov, evidencie a ochrany pôdy,“

2. Prvá veta § 5 ods. 2 znie:

„Orgány a organizácie sú povinné ohlásiť práce uvedené v odseku 1 najmenej 14 dní pred ich začatím oblastnému ústavu geodézie (ďalej len „oblastný ústav“), v obvode pôsobnosti ktorého sa práce vykonávajú.“

3. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

4. § 15 znie:

㤠15

Distribúcia kartografických diel

Distribúciu kartografických diel, ktoré sú vydávané v pôsobnosti ÚSGK pre potrebu orgánov a organizácií, zabezpečujú oblastné ústavy. Distribúciu kartografických diel vydávaných v pôsobnosti ÚSGK pre učebnú potrebu škôl alebo pre verejnosť vykonávajú prostredníctvom svojich organizácií príslušné ústredné orgány po dohode s ÚSGK.“

5. § 16 znie:

㤠16

Dokumentácia kartografických diel

Dokumentáciu kartografických diel vykonáva Kartografický a geodetický fond. Každý, kto vyhotovuje, rozmnožuje alebo vydáva kartografické diela (§ 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 1), je povinný bezplatne dodať pre dokumentačné účely po dvoch výtlačkoch (ak sa tlač nerobila, po dvoch vyhotoveniach) kartografických diel vydaných v českých krajoch Kartografickému a geodetickému fondu, pobočke v Prahe a kartografických diel vydaných na Slovensku Kartografickému a geodetickému fondu v Bratislave, a to do jedného mesiaca po rozmnožení kartografického diela, prípadne ukončení práce.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Průša v. r.