Vyhláška č. 34/1968 Zb.Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do30.12.1992
Účinnosť od 09.03.1968 do30.12.1992
Zrušený 539/1992 Zb.

34

VYHLÁŠKA

ministra ťažkého priemyslu

z 22. februára 1968,

ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy

Ministerstvo ťažkého priemyslu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 13 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu v znení § 8 vládneho nariadenia č. 3/1959 Zb. o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky a § 5 zákona č. 115/1964 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov:


Čl. I

Ustanovenie § 13 ods. 2 písm. b) vyhlášky ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy sa dopĺňa určením ďalšej predpísanej rýdzosti pre zlatý tovar takto:

zlato číslo 5 .......... 375.

Čl. II

Úradná značka pre zlatý tovar o rýdzosti 375/1000 sa vyhlasuje v prílohe.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Krejčí v. r.


Príloha vyhlášky č. 34/1968 Zb.

Československá úradná značka pre zlatý tovar o rýdzosti 375/1000