Vyhláška č. 33/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

(v znení č. 12/1970 Zb.)

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do30.11.1984
Účinnosť od 25.02.1970 do30.11.1984
Zrušený 104/1984 Zb.

33

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 28. februára 1968

o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 24 a 35 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (ďalej len zákon):


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na overovanie zbraní a schvaľovanie streliva, ktoré je oprávnený vykonávať Strojársky skúšobný ústav v Brne (ďalej len štátna skúšobňa).*)

Časť I

Zbrane

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Pri zbraniach a ich hlavných častiach, ktoré sú určené pre civilnú potrebu, podlieha overeniu každý kus; smú sa uvádzať do obehu a používať len vtedy, ak sú overené a označené overovacou značkou.

(2) Za zbraň podľa tejto vyhlášky sa považujú:

a) ručné palné zbrane, a to

brokovnice,

guľovnice,

malokalibrovky,

guľobrokové pušky,

flóbertky,

pušky pre streľbu v miestnostiach,

pištole,

revolvery;

b) balistické zbrane určené na zisťovanie balistických hodnôt (tlaku, rozptylu, rýchlosti) streliva a sledovanie jeho funkcie v zbrani;

c) štartovacie pištole a iné poplašné zbrane s výnimkou tých, kaliber ktorých je menší ako 7 mm, a ostatné expanzné prístroje, pri ktorých je zdrojom energie strelný prach alebo nárazová zlož (bitúnkové a omračovacie prístroje, vstreľovacie prístroje, plané lisy, priebojníky a pod.);

d) ručné plynové zbrane, ktoré sa vo svojej koncepcii blížia nebezpečnosti palných zbraní (ako vzduchovky, plynovky, vetrovky s prídavným zdrojom hnacej energie, s nekontrolovateľnou kompresiou plynu v tlakovej nádobe a pod.).

(3) Hlavnými časťami zbraní sú hlavne a závery.

§ 3

Prihlasovanie a predkladanie zbraní na overenie

(1) Zbrane a ich samostatne dodávané hlavné časti (ďalej len zbrane) je ich tuzemský výrobca povinný prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na overenie a označenie overovacou značkou; ich dovozca je tak povinný urobiť do 30 dní po dovezení z cudziny.

(2) Výrobca je povinný okrem zbraní uvedených v § 2 ods. 2 prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na overenie a označenie overovacou značkou aj všetky ručné plynové zbrane s počiatočnou energiou strely 0,45 kpm a väčšou.

(3) Pokiaľ sa zistí, že zbraň nie je označená overovacou značkou, má povinnosť podľa odseku 1:

a) opraváreň, ktorej bola takáto zbraň zverená na opravu,

b) každý používateľ len čo to zistí, najneskôr však do 30 dní po prevzatí zbrane.

(4) Zbrane označené už overovacou značkou sú povinní prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na nové overenie:

a) používateľ zbrane na výzvu štátnej skúšobne, národného výboru, orgánu Verejnej bezpečnosti; ďalej aj vtedy, ak ho vyzve Sväz pre spoluprácu s armádou alebo poľovnícka organizácia v súvislosti s ich činnosťou;

b) používateľ zbrane, ak má za to, že jej bezpečnosť utrpela skladovaním, používaním alebo iným spôsobom;

c) opraváreň po vykonaní opravy, ktorá mohla mať vplyv na bezpečnosť zbrane, prípadne ak zistí, že na zbrani bola vykonaná neprípustná oprava.

§ 3a

Opravy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť zbrane, a neprípustné opravy

(1) Opravami, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť zbrane, sú:

a) založenie nových hlavní,

b) akákoľvek úprava nábojovej komory a prechodového kužeľa,

c) prevŕtanie vývrtu alebo odstránenie jamôk po hrdzi na vonkajšom alebo vnútornom povrchu hlavne alebo na vnútornom povrchu brokovej hlavne,

d) chromovanie vývrtu,

e) oprava alebo úprava hlavne alebo záveru, pri ktorej došlo k spájkovaniu natvrdo alebo k zváraniu,

f) úprava zahrdlenia (ak nejde o jeho rozšírenie) alebo úprava ústia hlavne pre meniteľné zahrdlenie,

g) vyrovnanie deformácií hlavne, pokiaľ túto opravu skúšobňa pripustila,

h) montáž puškového ďalekohľadu, ak je ňou zoslabená hlaveň alebo znížená bezpečnosť puzdra záveru,

i) zväčšenie otvoru pre vyťahovač alebo vyhadzovač na zbraniach so sklopnými hlavňami,

j) zmenšenie škáry medzi čelom hlavne a záveru, by tým mohla byť znížená bezpečnosť zbrane,

k) iné opravy, ktoré skúšobňa vyhlási za závažné.

(2) Neprípustnými opravami zbraní sú:

a) zhotovenie vložkovanej nábojovej komory brokovej hlavne,

b) zhotovenie nesamonosných vložiek nábojovej komory guľovej hlavne alebo nesamonosných vložných hlavní, pričom nesamonosnými sa rozumejú tie, ktoré nie sú schopné samy o sebe trvale znášať prevádzkový tlak,

c) prestavby, pri ktorých

- nový kaliber zbrane namáha záver väčšou spätnou silou, pričom nie je v jeho pevnosti dostatočná rezerva,

- nový kaliber zbrane namáha hlaveň vyšším tlakom, pričom nie je v jej pevnosti dostatočná rezerva,

- vývrt hlavne nezodpovedá svojimi rozmermi novému kalibru zbrane.

§ 4

Overovanie zbraní

(1) Zbraň, ktorá vyhovela podmienkam skúšky, označí skúšobňa overovacou značkou a posledným dvojčíslom letopočtu skúšky a v písomnom overení uvedie poradové číslo skúšky a výrobné číslo zbrane, pokiaľ je na nej vyznačené.

(2) Výrobca je povinný dať ba zbrane predkladané na overenie výrobné číslo a také označenie kalibru, aby neboli pochybnosti, aký náboj alebo nábojka sa smie použiť.

(3) Na zbraň predloženú iným prihlasovateľom ako výrobcom vyrazí štátna skúšobňa nezávisle od výsledku skúšky aj poradové číslo skúšky, a ak je to potrebné, i označenie kalibra. Pri zbraniach so sklopnými hlavňami sa navyše vyrazia na hlavne údaje o priemeroch vývrtov a o váhe hlavní.

(4) Ak pri overovaní nevyhovie nová zbraň z dovozu, vráti ju štátna skúšobňa dovozcovi bez toho, že by ju akokoľvek označila.

(5) Overovacou značkou označuje štátna skúšobňa zbrane len při prvom overení, pri ďalších overeniach len posledným dvojčíslom letopočtu a poradovým číslom skúšky.

(6) Ak zbraň nevyhovie skúške pri novom overení, odstráni štátna skúšobňa predtým udelené československé alebo cudzozemské overovacie značky mechanickým alebo iným spôsobom.

(7) Prihlasovateľ je povinný predkladať zbrane na skúšku v stave schopnom streľby a a pažbou; ak ide o samostatnú hlaveň, je povinný predložiť súčasne záver umožňujúci vykonanie skúšky, a ak ide o samostatný záver, hlaveň.

§ 5

Skúšky zbraní

(1) Skúška zbrane spočíva v jej prehliadke pred skúšobnou streľbou, v skúšobnej streľbe a v prehliadke po skúšobnej streľbe. Technické podmienky skúšky sú uvedené v prílohe II tejto vyhlášky. Štátna skúšobňa nesmie overiť zbraň, na ktorej zistí závady obsiahnuté v technických podmienkach skúšky, alebo na ktorej bola vykonaná neprípustná oprava.

(2) Pri hromadnom predkladaní zbraní na skúšky určí štátna skúšobňa v akom počte a termínoch sa jej môžu zbrane predkladať prípadne, kde bude skúška vykonaná.

(3) Výrobca je povinný dať štátnej skúšobni bezplatne k dispozícii svoje zariadenie a strelivo potrebné na vykonanie skúšky, zaistiť jej bezpečnosť a vypomôcť pri nej svojimi pracovníkmi, ak o to štátna skúšobňa požiada.

(4) Iný prihlasovateľ než výrobca je povinný pri zbrani s guľovou hlavňou dodať na skúšku štátnej skúšobni súčasne so zbraňou spotrebné náboje, prípadne nábojnice so zápalkou a strelami, a to v množstve určenom štátnou skúšobňou.

Závady zbraní

§ 6

(1) Ak sa pri skúške zistia závady, ktoré možno opraviť, vráti štátna skúšobňa zbraň prihlasovateľovi, ktorý je povinný dať závadu odstrániť a do 6 mesiacov znovu predložiť zbraň štátnej skúšobni na skúšky.

(2) Prihlasovateľ, ktorému bola zbraň vrátená na opravu, nesmie ju používať, pokiaľ nebola opravená a overená štátnou skúšobňou.

§ 6a

(1) Ak sa pri skúške zistia neopraviteľné závady, urobí štátna skúšobňa zbraň pred jej vrátením prihlasovateľovi trvale nespôsobilou na používanie, a to spravidla deformáciou hlavne alebo záveru podľa toho, ktorá časť zbrane pri skúške nevyhovela. Ak má na zbrani s viacerými hlavňami len niektorá z hlavní neopraviteľnú závadu, navrhne štátna skúšobňa prihlasovateľovi odborné zaslepenie chybnej hlavne, ktoré znemožní vloženie náboja do hlavne. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s týmto návrhom, znepotrební štátna skúšobňa celý zväzok hlavní.

(2) Neopraviteľnými závadami sú:

a) hlavne a závery prasknuté a v nebezpečných miestach zavarované,

b) hlavne s poréznymi alebo necelými miestami a hlavne celkove alebo miestne zoslabené,

c) deformované hlavne (s výnimkou drobných deformácií, ktoré pripúšťajú technické podmienky skúšky),*)

d) guľové hlavne s príliš zväčšeným vývrtom,

e) neprípustné opravy podľa § 3a odseku 2,

f) iné závažné závady, pri ktorých v záujme bezpečnosti skúšobňa rozhodne, že nemôžu byť odstránené opravou.

(3) Prihlasovateľ môže vopred požiadať štátnu skúšobňu o odborné zaslepenie nábojových komôr hlavní.

Časť II

Strelivo

§ 7

Základné ustanovenie

(1) Strelivo a jeho samostatne dodávané hlavné časti nesmú sa uvádzať bez schválenia do obehu ani používať pre civilnú potrebu.

(2) Za strelivo sa podľa tejto vyhlášky považujú náboje a nábojky pre ručné palné zbrane a pre expanzné prístroje a strelivo pre ručné plynové zbrane. Hlavnými časťami streliva sú strely, nábojnice a zápalky.

§ 8

Schvaľovanie streliva

Pri schvaľovaní streliva môže štátna skúšobňa okrem inej dokumentácie od prihlasovateľa najmä požadovať, aby jej oznámil maximálny tlak prachových plynov, ktorý toto strelivo vyvíja. Prihlasovateľ, a to i dovezeného streliva, je povinný starať sa o to, aby mu tieto údaje boli známe.

§ 9

Kontrola schváleného streliva

(1) Ak sa pri kontrole zistí, že pri niektorých kusoch, či výrobných dávkach streliva sa znížila bezpečnosť ich použitia (napr. skladovaním). môže štátna skúšobňa taktiež rozhodnúť, že odníma schválenie len tým kusom alebo výrobným dávkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť používateľa alebo jeho okolie.

(2) Používateľ streliva je povinný predložiť ho na kontrolu na výzvu štátnej skúšobne, národného výboru, orgánov Verejnej bezpečnosti; ďalej aj vtedy, ak ho vyzve Sväz pre spoluprácu s armádou alebo poľovnícka organizácia v súvislosti s ich činnosťou; túto povinnosť má každý používateľ i vtedy, ak má pochybnosti o bezpečnosti alebo spoľahlivosti streliva. Toto ustanovenie sa netýka streliva pre plynové zbrane.

§ 10

Skúšky streliva

Technické podmienky pre skúšky streliva ustanovujú príslušné československé štátne normy. Strelivo, ktoré nevyhovelo týmto podmienkam, nesmie byť schválené.

Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11

Oslobodenie

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú:

a) na zbrane a strelivo

- prevážané československým colným územím,

- patriace cudzincom, ak ich používajú pri prechodnom pobyte v Československu pre svoju osobnú potrebu,

- dovezené pre pokusy výskumných a študijných alebo skúšobných inštitúcií, ak výhradne slúžia pre ich účely; za pokus sa nepovažuje používanie zbrane alebo streliva na streleckých pretekoch, pri cvičeniach v streľbe, pri poľovačke a pod.;

b) na ručné palné zbrane vyrobené najneskoršie roku 1870 s výnimkou revolverov - zadoviek a pištolí - zadoviek a na ručné palné zbrane, pri ktorých je výstrel vyvodený inak ako úderom zápalníka na stred alebo na okraj nábojnice;

c) na zbrane, ktoré boli odborne urobené trvale nespôsobilými na používanie;

d) na strelivo pre ručné plynové zbrane, ktoré bolo dovezené z cudziny, ak neobsahuje prídavný zdroj hnacej energie (napr. zlož v strele).

(2) Podľa tejto vyhlášky sa neoverujú a neoznačujú príslušnou značkou zbrane a neschvaľuje strelivo:

a) ktoré boli dovezené z cudziny a sú označené cudzozemskými overovacími, prípadne pri strelive schvaľovacími značkami podľa medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní značiek uzavretých Československou socialistickou republikou;*)

b) ktoré boli dovezené z cudziny a sú označené inými cudzozemskými overovacími, prípadne schvaľovacími značkami za podmienok vzájomnosti; Úrad pre normalizáciu a meranie po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví, či sú tieto podmienky splnené;

c) ktoré boli štátnou skúšobňou overené, prípadne schválené pred 1. júlom 1962 a sú určené pre potrebu v tuzemsku;

d) ktoré boli štátnou skúšobňou overené, prípadne schválené podľa vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu.

(3) Náboje do poľovníckych zbraní, ktoré pre vlastnú potrebu zhotovili osoby oprávnené na to podľa osobitných predpisov, nemusia byť schválené ani označené značkou, ak boli vyrobené z nábojníc, striel a zápaliek, ktoré boli schválené alebo ktorým bola udelená skúšobná značka podľa skorších predpisov.

(4) Ustanoveniami odseku 2 a 3 nie je dotknutá povinnosť predložiť zbrane a strelivo na overenie, schválenie alebo kontrolu podľa § 3 ods. 4 a § 9 ods. 2.

§ 12

Označovanie zbraní a streliva

(1) Značkami podľa tejto vyhlášky môžu sa označovať iba zbrane, ktoré boli overené, alebo strelivo, ktoré bolo schválené.

(2) Podrobný spôsob označovania zbraní overovacou značkou a streliva schvaľovacou značkou je uvedený v prílohe.

(3) Výrobné, továrenské alebo obchodné značky na zbraniach a strelive a ich hlavných častiach sa nesmú podobať značkám predpísaným v prílohe tejto vyhlášky.

(4) Výrobca je povinný ponechať na hlavniach a záveroch mäkké miesto na vyrazenie značky a predpísaných údajov. Polohu a veľkosť tohto miesta určí štátna skúšobňa.

§ 13

(1) Štátna skúšobňa vykonáva v organizáciách, ktoré zbrane vyrábajú, skladujú, predávajú alebo opravujú, kontrolu zbraní podliehajúcich overovaniu.

(2) Používatelia, najmä Sväz pre spoluprácu s armádou a poľovnícke organizácie, oznámia štátnej skúšobni všetky závažné závady zbraní a streliva, ktoré sa pri ich používaní opätovne vyskytujú.

§ 14

Pokiaľ táto vyhláška neupravuje overovanie zbraní alebo schvaľovanie a kontrolu streliva osobitným spôsobom, platia pre ne primerane ustanovenia vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 32/1968 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve.

§ 15

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie môže povoliť výnimky z ustanovení § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 1 a zo spôsobu označovania uvedeného v prílohe tejto vyhlášky, ak tým nebudú dotknuté ustanovenia medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní overovacích alebo schvaľovacích značiek, ktoré uzavrela Československá socialistická republika. Ak ide o povolenie výnimky pre výrobcu, prerokuje ju Úrad pre normalizáciu a meranie vopred s jeho nadriadeným orgánom.

(2) Uplynutím štyroch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť výnimky povolené z ustanovení vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu, pokiaľ nebudú nahradené výnimkami povolenými podľa predchádzajúceho odseku.


§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.


Predseda:

v z. Ing. Vyskoč v. r.


Príloha I

vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní o schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

Vzor 01

Príloha II

Technické podmienky skúšky zbraní pri ich overovaní

Oddiel A

Overovanie nových zbraní z tuzemskej výroby

I. Prehliadka zbrane pred skúšobnou streľbou

Každá zbraň je pri prehliadke pred skúšobnou streľbou podrobená:

a) celkovej prehliadke, pri ktorej sú odmietnuté hrdzavé alebo na vonkajšom povrchu nedostatočne vyleštené zbrane a zbrane s poškodenou pažbou. Rovnako sú odmietnuté zbrane, ktoré majú:

- výrobné chyby vo vývrte a nábojovej komore,

- nedostatočne vyleštený vývrt hlavne, včítane nábojovej komory, ktorý nedovoľuje účelnú kontrolu,

- pukliny alebo porézne alebo necelé a zavarované miesta na hlavni a na závere,

- nedostatočne dimenzovaný záver,

- ohnutú hlaveň,

- chybnú funkciu zabraňujúcu bezpečnému vykonaniu skúšobnej streľby;

b) kontrole rozmerov vývrtu a nábojovej komory medznými kalibrami, pri ktorej sú odmietnuté hlavne, ktorých rozmery vývrtu a nábojovej komory nezodpovedajú medzinárodným alebo tuzemským predpisom alebo továrenským údajom vyrytým na zbrani;

c) kontrole hrúbky steny hlavne, pri ktorej sú odmietnuté hlavne s miestne alebo celkove zoslabenými stenami (ktoré nemajú štátnou skúšobňou predpísanú minimálnu hrúbku steny hlavne), ako i nedostatočne spojené hlavňové zväzky. Excentrický vývrt sa posudzuje ako zoslabenie steny hlavne. Brokové hlavne sa kontrolujú poklepom medeného kladivka s hmotou 50 g a hrúbkomerom v prechodovom kuželi a pred zahrdlením. Ak to štátna skúšobňa považuje za nevyhnutné, kontrolujú sa primeraným spôsobom i hrúbky stien hlavní ostatných zbraní;

d) kontrole záverovej vôle lístkovými mierkami pri zbraniach so sklopnými hlavňami a zamykacími kalibrami pri ostatných zbraniach. Odmietnuté sú zbrane, ktorých škára medzi čelom hlavne a záveru je 0,1 mm a väčšia pri zbraniach so sklopnými hlavňami, alebo ktorých záverová vôla je väčšia ako 0,15 mm pri ostatných zbraniach. Odmietnuté sú aj zbrane, ktorých hlavne sa kývajú;

e) kontrole bicieho a spúšťacieho mechanizmu, pri ktorej sú odmietnuté zbrane, ktorých zápalník priveľmi prečnieva, je prikrátky, má veľkú vôľu alebo je priostrý. Rovnako sa odmietajú zbrane, ktorých odpor spúšte je prinízky alebo nezodpovedá predpísaným hodnotám, zbrane, ktoré sú náchylné k samospúšťaniu, ktorých kohútiky dostatočne nedržia v záchytoch alebo ktorých poistka (prípadne výstražníky) nemá správnu funkciu.

II. Skúšobná streľba

(1) Po prehliadke pred skúšobnou streľbou sa zbrane podrobia skúšobnej streľbe, ktorá sa vykonáva na zbraniach vo vonkajších a vnútorných rozmeroch úplne dohotovených, a to buď v stave ešte bielom alebo už čiernom; v každom prípade pred prvou streleckou skúškou. Štátna skúšobňa určí, či bude overovať zbraň v bielom alebo čiernom stave.

(2) Skúšobné náboje musia zodpovedať svojím vyhotovením technickým podmienkam a smú sa použiť pri teplote prachovej náplne +15o C až +25o C, ak stredná hodnota ich tlakov zo série merania spĺňa predpísané hodnoty.

(3) Tlaky skúšobných nábojov sa merajú medenými tlakomernými valčekmi s priemerom 3 mm a výškou 4,9 mm v tlakomerných hlavniach pri teplote prachovej náplne +20o C s toleranciou ±2o C a odpočítajú sa zo staticky získanej tarážnej tabuľky. Tlaky skúšobných nábojov pre expanzné prístroje sa môžu v prípade potreby merať takým spôsobom, ktorý je pre daný prístroj najschodnejší alebo najvierohodnejší.

(4) Tlakomerné hlavne musia zodpovedať medzinárodným predpisom a doporučeniam.

(5) Jednotlivé druhy zbraní a ich samostatné časti sa podrobia streľbe skúšobnými nábojmi takto:

a) Zbrane s hladkým vývrtom určené na brokové náboje a polotovary hlavní brokovníc (ktorými sa rozumie hlaveň v bielom stave s definitívnymi vnútornými a vonkajšími rozmermi s výnimkou hákov a hákových plošín) sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobných nábojov na hlaveň, ktoré dávajú predpísané tlaky (alebo vyššie tlaky) na predpísaných miestach a potom najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja na overenie funkcie opakovacej alebo samočinnej zbrane.

Predpísané tlaky v kp/cm2 (v baroch) a predpísané miesta sú:

KaliberDĺžka nábojovej komory
menšia než 76 mm
1. tlakomer2. tlakomer
16 a väčší920 (920)510 (500)
20 a menší1020 (1000)510 (500)
KaliberDĺžka nábojovej komory
76 mm a dlhšia
1. tlakomer2. talokomer
16 a väčší1020 (1000)510 (500)
20 a menší1120 (1100)510 (500)

Poznámka:

1. tlakomerom sa rozumie meracie miesto vzdialené 17 mm od dna lôžka záveru,

2. tlakomerom miesto vzdialené 162 mm od tohto dňa.

b) Zbrane s drážkovaným vývrtom určené na guľové náboje sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobných nábojov na nábojovú komoru a potom najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja na nábojovú komoru na overenie funkcie opakovacej alebo samočinnej zbrane. Skúšobné náboje vyvíjajú tlak, ktorého stredná hodnota je najmenej o 30 % vyššia, než je stredná hodnota tlaku zisteného vypálením dostatočnej skupiny najsilnejších spotrebných nábojov.

c) Zbrane určené na náboje Flobert sa skúšajú dvoma výstrelmi skúšobného náboja na nábojovú komoru. Skúšobné náboje s guľou sú plnené prachom v celom objeme nábojnice a majú najťažšiu spotrebnú strelu; skúšobné náboje s brokmi majú zvýšenú náplň brokov.

d) Expanzné prístroje sa skúšajú rovnakým spôsobom ako zbrane ad b) s tým rozdielom, že sa overuje funkcia každého prístroja najmenej jedným výstrelom spotrebného náboja.

e) Balistické zbrane sa skúšajú ako im zodpovedajúci druh zbrane; pritom sa prihliada na to, že skúšobné náboje na overovanie zbraní sa môžu v balistických zbraniach používať ako spotrebné náboje.

f) Výmenné hlavne sa skúšajú pomocou svojho vlastného záveru spôsobom, ktorý zodpovedá danému druhu zbrane.

g) Samostatne dodávané hlavne a závery sa skúšajú ako im zodpovedajúci druh zbrane. Závery použiteľné pre hlavne rôznych kalibrov sa skúšajú ako brokovnice, ak k nim patrí najmenej jedna hlaveň broková, aj ako guľovnice, ak k nim patrí najmenej jedna hlaveň guľová. Ak je záver určený pre viac rôznych brokových alebo guľových kalibrov, skúša sa najviac namáhajúcimi skúšobnými nábojmi. Kritériom namáhania je sila pôsobiaca na záver.

h) Plynové zbrane, ktoré sa vo svojej koncepcii blížia nebezpečnosti palných zbraní, sa skúšajú tlakom o 30 % vyšším, než je najväčší prevádzkový tlak.

(6) Skúšobné streľby sa vykonávajú pomocou lafiet, ktoré bezpečne chránia obsluhu a v ktorých sú zbrane upnuté tak, aby to čo najviac zodpovedalo podmienkam ich použitia. Skúšobná streľba sa koná pri viachlavňových zbraniach postupne, t. j. hlaveň po hlavni.

(7) Ak pri skúšobnej streľbe dôjde k zníženiu tlaku skúšobného náboja únikom plynov, náboj sa nahrádza. Ak dôjde k poruche i pri náhradnom náboji, môže ho skúšobňa nahradiť znova, podľa potreby aj viac ráz.

III. Prehliadka po skúšobnej streľbe

Pri prehliadke po skúšobnej streľbe sú odmietnuté zbrane:

a) ktoré nebolo možné nabiť a odpáliť,

b) z ktorých nemožno odstrániť vystrelenú nábojnicu vyťahovacím zariadením,

c) ktorých hlavne majú kdekoľvek vo svojej dĺžke deformácie alebo trhliny,

d) pri ktorých došlo k poruche v spojení hlavní, plošín a hákov,

e) pri ktorých sa zväčšila záverová vôľa nad dovolenú hranicu,

f) pri ktorých došlo k porušeniu záveru alebo iného mechanizmu zbrane,

g) pri ktorých nábojnice svedčia o závade v opracovaní nábojovej komory alebo v údere zápalníka (prerazenie zápalky, slabý úder zápalníka alebo nesprávna poloha zápalníkovej jamky).

Oddiel B

Overovanie zbraní z dovozu

Zbrane dovezené z cudziny, ktorých overovacie značky nie sú v Československej socialistickej republike uznávané, sa overujú podľa oddielu A tejto prílohy s tým rozdielom, že sa pri zbraniach so sklopnými hlavňami:

a) meria dĺžka hlavní s presnosťou na 1 mm,

b) meria priemer vývrtu brokovej hlavne s presnosťou na 0,1 mm,

c) vážia hlavne bez predpažbia s presnosťou na 1 g,

d) zisťuje Brinellovou skúškou pevnosť materiálu hlavne a z tejto skúšky sa určí, či je hrúbka steny hlavne vyhovujúca.

Oddiel C

Nové overovanie zbraní

Nové overovanie zbraní (§ 3 ods. 4 vyhlášky) sa vykonáva rovnako ako overovanie zbraní z dovozu (oddiel B tejto prílohy). Štátna skúšobňa môže však tolerovať:

a) menšie poškodenie pažby,

b) slabú koróziu von i vnútri zbrane,

c) malé prestúpenie rozmerov vývrtu a nábojovej komory,

d) škáru medzi čelom hlavní a čelom záveru pri zbraniach so sklopnými hlavňami 0,1 mm a väčšiu (nesmie však byť 0,2 mm a väčšia),

e) nepatrné deformácie v hornej tretine brokovej hlavne (pri ústí),

f) menšie prehnutie hlavní.

Oddiel D

Overovanie plynových zbraní z tuzemskej výroby

Plynové zbrane z tuzemskej výroby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overenia (§ 3 ods. 2 vyhlášky) sa overujú tak, že sa skúšobňa presvedčí:

a) pri každom kuse plynovej zbrane i o správnosti jej základnej funkcie,

b) pri 3% kusov z predloženej dávky plynových zbraní o tom, že parametre týchto náhodou vybraných kusov a schváleného vzorku sú zhodné.

Poznámky pod čiarou

*) Súčasťou Strojárskeho skúšobného ústavu je Československá štátna skúšobňa zbraní a streliva pre civilnú potrebu v Prahe, v ktorej sa zbrane a strelivo prihlasujú a predkladajú.

*) Zoznam cudzozemských overovacích značiek zbraní a schvaľovacích značiek streliva, na ktoré sa tieto dohovory vzťahujú, vedie štátna skúšobňa.

*) Oddiel C prílohy II tejto vyhlášky.