32

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 28. februára 1968,

ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 35 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (ďalej len zákon):


Časť I

Konanie vo veciach štátneho skúšobníctva

§ 1

Prihlasovanie výrobkov na hodnotenie

(1) Výrobky podliehajúce hodnoteniu určí Úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) úpravou s uvedením štátnej skúšobne, ktorá je pre ich hodnotenie príslušná. Úpravu uverejňuje Úrad vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Vestník“); ak sa úprava týka len výrobkov jediného prihlasovateľa,*) zasiela sa úprava priamo prihlasovateľovi.

(2) Prihlasovateľ je povinný prihlásiť v štátnej skúšobni výrobky podliehajúce hodnoteniu do 45 dní po uverejnení vo Vestníku, prípadne odo dňa doručenia, ak úprava bola zaslaná prihlasovateľovi priamo.

(3) Výrobky, ktoré v čase uverejnenia, prípadne doručenia úpravy nie sú ešte uvedené do obehu, je prihlasovateľ povinný prihlásiť najneskôr do 30 dní pred ich uvedením do obehu.

(4) Štátna skúšobňa môže v odôvodnených prípadoch tieto lehoty po prihlásení výrobku na hodnotenie predĺžiť, najviac však o ďalších 30 dní.

(5) Prihlasovanie výrobkov na hodnotenie sa vykonáva na osobitnom tlačive vydanom príslušnou štátnou skúšobňou. Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou predložiť dokumentáciu v rozsahu určenom v tlačive.

(6) Ak dodatočne z údajov uvedených prihlasovateľom vyplynie, že nie sú dané dôvody pre hodnotenie (§ 14 zákona), štátna skúšobňa po prerokovaní s Úradom prihlasovateľovi oznámi, že výrobok hodnoteniu nepodlieha.

§ 2

Prihlasovanie výrobkov na schvaľovanie

(1) Výrobky podliehajúce schvaľovaniu určí Úrad úpravou, v ktorej tiež uvedie, z akých hľadísk (§ 20 ods. 2 zákona) je výrobok schvaľovaný, a štátnu skúšobňu, ktorá je na schvaľovanie výrobkov oprávnená. Úpravu uverejňuje vo Vestníku.

(2) Výrobky podliehajúce schvaľovaniu prihlasovateľ prihlási na osobitnom tlačive vydanom príslušnou štátnou skúšobňou. Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou predložiť dokumentáciu v rozsahu určenom v tlačive.

§ 3

Vzorky výrobkov

(1) Vzorkou sa rozumie ekonomicky a technicky nevyhnutne potrebné množstvo výrobkov určené štátnou skúšobňou, pokiaľ toto množstvo nevyplýva z príslušnej československej štátnej normy.

(2) Ak si štátna skúšobňa vyberá vzorku výrobku sama, robí tak za podmienok predpísaného vzorkovania, štatistickej prebierky alebo iným obvyklým spôsobom. Odobratie vzoriek výrobku v iných organizáciách štátna skúšobňa oznámi prihlasovateľovi do 3 dní po odobratí. Prihlasovateľ je povinný najneskôr do 30 dní po odobratí tieto výrobky nahradiť alebo uhradiť, pokiaľ sa s organizáciou nedohodne inak.

(3) Ak je to hospodárnejšie a ak tým nie je ohrozená nestrannosť a technická náročnosť skúšok, štátna skúšobňa určí, že technické skúšky vzorky sa vykonajú priamo u prihlasovateľa s použitím jeho skúšobného zariadenia. V tomto prípade je prihlasovateľ povinný oznámiť štátnej skúšobni v lehote ňou určenej, že vzorka a skúšobné zariadenie sú pripravené na skúšky tak, ako určila štátna skúšobňa.

§ 4

Vykonávanie kontroly

(1) Štátna skúšobňa kontroluje zhodnotené a schválené výrobky v rozsahu určenom Úradom.

(2) Kontrolné skúšky výrobkov vykonáva poverený pracovník štátnej skúšobne na mieste, prípadne vzorky výrobku odoberie, zapečatí a odošle na skúšku do laboratória (skúšobne); spôsob skúšky určí štátna skúšobňa.

§ 5

Rozhodovanie o výsledkoch hodnotenia, schvaľovania a kontroly

(1) Štátna skúšobňa je povinná rozhodnúť o hodnotení výrobku do 60 dní a o schvaľovaní výrobku do 30 dní odo dňa ukončenia technických skúšok uzavretých záverečnou zápisnicou.

(2) Ak sa v lehote ustanovenej v odseku 1 ukáže, že je potrebné, aby si štátna skúšobňa obstarala ďalšie podklady pre rozhodnutie, predlžuje sa lehota pre vydanie rozhodnutia o čas potrebný na predloženie a spracovanie vyžiadaných podkladov. Štátna skúšobňa je povinná toto predĺženie oznámiť prihlasovateľovi s uvedením dôvodov.

(3) Orgány štátneho skúšobníctva môžu pre svoje rozhodnutie o hodnotení alebo schválení výrobku použiť aj výsledky skúšok a posudky, ktoré vykonali zahraničné skúšobné organizácie.

(4) Rozhodnutia o hodnotení sa zasielajú spolu so záverečnou zprávou prihlasovateľovi a Úradu. Záverečnou zprávou sa rozumie záverečná zápisnica doplnená o posúdenie vlastností výrobku hodnotiteľskou komisiou a o podrobné odôvodnenie rozhodnutia štátnej skúšobne. Ak sa výrobok zaraďuje do prvého alebo tretieho stupňa akosti, zasiela sa rozhodnutie príslušnému cenovému orgánu; pri zaradení výrobku do tretieho stupňa akosti aj okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla prihlasovateľa.

(5) Rozhodnutia o schválení výrobku spolu so záverečnou zápisnicou sa zasielajú prihlasovateľovi; Úradu sa zasielajú rozhodnutia bez záverečnej zápisnice.

(6) Ak štátna skúšobňa rozhoduje na základe výsledku kontroly podľa ustanovení § 19 alebo 23 zákona, vydá rozhodnutie najneskôr do 15 dní po ukončení kontrolných skúšok uzavretých zápisnicou. Rozhodnutia vrátane zápisnice sa zasielajú prihlasovateľovi a Úradu. Okrem toho sa rozhodnutia o preradení výrobku do nižšieho stupňa akosti zasielajú príslušnému cenovému orgánu a rozhodnutia o preradení do tretieho stupňa akosti aj okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla prihlasovateľa.

(7) Výsledky hodnotenia a ich zmeny sa uverejňujú spôsobom určeným Úradom.

(8) Zoznam schválených výrobkov a jeho zmeny uverejňuje Úrad vo Vestníku alebo môže poveriť príslušnú štátnu skúšobňu, aby vydala zoznam výrobkov, ktoré sama schválila.

§ 6

Konanie o poriadkových opatreniach

Ak sa dokáže okolnosť postihnuteľná pokutou podľa ustanovenia § 29 zákona, Úrad prihlasovateľa vyzve, aby mu podal výkaz dodávok výrobku a výpočet výšky pokuty. Na základe výkazu a výpočtu, prípadne na základe ďalších zistení vymeria Úrad prihlasovateľovi pokutu. Úrad rovnako postupuje aj voči inej organizácii, ak má byť postihnutá podľa ustanovení § 29 ods. 1 a 4 zákona.

§ 7

Preukazy orgánov štátneho skúšobníctva

Pri výkone štátneho skúšobníctva, najmä podľa ustanovenia § 28 zákona, sa poverení pracovníci orgánov štátneho skúšobníctva preukazujú osobitnými preukazmi.

Časť II

Označovanie zhodnotených a schválených výrobkov

§ 8

(1) Štátna skúšobňa určuje

a) v rozhodnutí o hodnotení výrobku, či výrobok zaradený do prvého alebo druhého stupňa akosti smie sa označovať značkou príslušného stupňa akosti;

b) v rozhodnutí o schválení výrobku, či prihlasovateľ má povinnosť označovať schválený výrobok príslušnou schvaľovacou značkou.

(2) Značky sú uvedené v prílohe. Podrobnosti vyhotovenia značiek ustanovuje československá štátna norma.*)

(3) Značky musia byť čitateľné a trvanlivé a musia byť vyhotovené rovnakým spôsobom ako ostatné predpísané údaje a umiestnené v blízkosti označenia výrobcu. Výnimočne môžu byť vyhotovené iným spôsobom, ktorý musí schváliť príslušná štátna skúšobňa.

Časť III

Úhrady za výkon štátneho skúšobníctva

§ 9

Úhrada za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov

(1) Výška úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov, fakturovanej prihlasovateľovi, sa určí podľa cenníka. Ak výška úhrady nie je cenníkom ustanovená, určí sa na základe individuálnej kalkulácie, pri ktorej možno použiť aj vopred vypracovaný cenník čiastkových výkonov alebo vopred vypracované sadzby za skúšobnú hodinu.

(2) Cenníky, sadzby a kalkulačné vzorce schvaľuje po dohode s Úradom ústredný orgán, ktorému je štátna skúšobňa organizačne podriadená.

§ 10

Úhrada za odvolacie konanie pri hodnotení alebo schvaľovaní výrobkov

(1) Ak sú odvolania, prípadne rozklad zamietnuté, prihlasovateľ zaplatí Úradu úhradu v rovnakej výške, aká mu bola fakturovaná za hodnotenie alebo schválenie výrobku. Úrad môže v odôvodnených prípadoch túto sumu znížiť.

(2) Ak je zamietnuté odvolanie proti preradeniu výrobku do nižšieho stupňa akosti, prípadne proti odobratiu zaradenia do stupňa akosti alebo odobratiu schválenia (§ 19 a 23 zákona), prihlasovateľ zaplatí úhradu vo výške nákladov, ktoré Úradu v odvolacom konaní vznikli.

(3) Ak sa odvolaniu, prípadne rozkladu vyhovelo, nepatrí štátnej skúšobni ani Úradu za odvolacie konanie úhrada.

§ 11

Úhrada za kontrolnú činnosť

Štátne skúšobne, ktoré sú hospodárskymi organizáciami, fakturujú svoju kontrolnú činnosť Úradu.*) Úrad uhrádza tieto faktúry až do celkovej ročnej výšky, ktorú vopred po prerokovaní so štátnou skúšobňou sám určí. Výška úhrady za kontrolnú činnosť štátnych skúšobní sa určí rovnakým spôsobom ako výška úhrady podľa ustanovenia § 9 ods. 1.


§ 12

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.


Predseda:

Křovina v. r.


Príloha

ZNAČKY PODĽA § 8 ODS. 2

Obrázok 01

Poznámky pod čiarou

*) § 26 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

*) ČSN 01 0810.

*) Kontrolná činnosť štátnych skúšobní, ktoré sú rozpočtovými organizáciami, sa uhrádza z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ustanovenia § 16 vyhlášky Ministerstva financií č. 103/1966 Zb. o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.