Čiastka č. 35/1965 Zb.

Vydaná dňa: 26.07.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu 26.07.1965
74/1965 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl 26.07.1965
75/1965 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom 01.08.1965
76/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov 01.08.1965
77/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov 01.08.1965
78/1965 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/1961 Zb. o registri trestov 26.07.1965