Vyhláška č. 76/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do31.03.1984
Účinnosť od 01.08.1965 do31.03.1984
Zrušený 11/1984 Zb.

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva stavebníctva

zo 17. júna 1965

o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

Ministerstvo stavebníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon"):


Článok I

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 173/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 13 ods. 5 znie:

(5) Pri zásielkach štrkopieskov a kopaných pieskov, pokiaľ sa množstvo určuje objemom zásielky, je prípustné zmenšenie objenmu najviac o 8 % v dôsledku strasenia pri doprave."

2. § 27 znie:

„Nástroje a pracovné formy zhotovené pre výrobky nenormalizované v celoštátnom meradle a fakturované odberateľovi je výrobná organizácia povinná uschovať najmenej po dobu jedeného rika, a ak ide o formy alebo nástroje na žiaruvzdorné alebo kyselinovzdorné tvárnice, najmenej po dobu troch rokov od splnenia poslednej dodávky. Odbytové miesto musí poznať rozmiestnenie týchto nástrojov a pracovných foriem."

3. § 28 znie:

„Ustanovenia § 4 ods. 6, § 9 až 24 ods. 1, § 25 až 27 sa vzťahujú aj na dodávky uskutočnené medzi výrobnými organizáciami a odbytovými miestami."

4. § 33 znie:

„Odbytové miesta zasielajú odvolávky do 17 dní pred mesiacom dodávky. Dodatočná zmena odvolávok je možná len so súhlasom výrobnej organizácie."


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Námestník ministra:

Zajíček v. r.