Vyhláška č. 78/1965 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/1961 Zb. o registri trestov

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do03.06.1970
Účinnosť od 26.07.1965 do03.06.1970
Zrušený 54/1970 Zb.

78

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora

zo 16. júla 1965,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/1961 Zb. o registri trestov

Minister spravodlivosti a generálny prokurátor ustanovujú na vykonanie zákona č. 141/1961 Zb. v znení zákona č. 57/1965 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok):


Článok I

Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora č. 151/1961 Zb. o registri trestov sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 2 ods. 1 znie:

(1) Do registra trestov sa zapisujú právoplatné odsúdenia pre trestný čin a pre previnenie a priestupok podľa zákona č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb opätovne sa dopúšťajúcich výtržníctva, násilností a príživníctva, a to aj keď sa od potrestania upustilo.“

2. Ustanovenie § 5 ods. 2 znie:

(2) Vo výpise z registra trestov sa uvedú všetky doteraz nezahladené odsúdenia pre trestné činy, pokiaľ sa podľa zákona na páchateľa nehľadí, ako keby odsúdený nebol (§ 39 ods. 3, § 45 ods. 3, § 50 ods. 2, § 60 ods. 4 a § 70 ods. 3 Tr. zák.), a všetky odsúdenia pre previnenie a priestupok podľa zákona č. 58/1965 Zb., ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb opätovne sa dopúšťajúcich výtržníctva, násilností a príživníctva, pokiaľ nie sú staršie ako tri roky.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník generálneho prokurátora:

David v. r.

Minister spravodlivosti:

dr. Neuman v. r.