Opatrenie č. 73/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do23.08.1967
Účinnosť od 26.07.1965 do23.08.1967
Zrušený 81/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 119/1965 Zb. zo dňa 10. novembra 1965.

OBSAH

73

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 14. júla 1965

o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín sa mení na Ústrednú správu uránového priemyslu.

(2) Ústredná správa uránového priemyslu je ústredným orgánom štátnej správy pre vyhľadávanie, ťažbu a spracovanie uránových rúd v Československej socialistickej republike, ktorá pre podriadené organizácie súčasne plní funkciu odborového riaditeľstva trustového typu.

(3) Na čele Ústrednej správy uránového priemyslu je ústredný riaditeľ, ktorý je podriadený vláde.

(4) Ústredného riaditeľa Ústrednej správy uránového priemyslu a jeho námestníkov vymenúva vláda.

§ 2

Pôsobnosť a organizáciu Ústrednej správy uránového priemyslu podrobnejšie upraví jej štatút, ktorý vydá vláda.


§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

inž. Šimůnek v. r.