Vyhláška č. 75/1965 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do31.01.1966
Účinnosť od 01.08.1965 do31.01.1966
Zrušený 4/1966 Zb.

75

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 13. júla 1965,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 42 ods. 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


Článok I

Vyhláška č. 127/1954 Ú.l. (č. 153/1954 Ú.v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov časti I sa mení a znie:

„Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov.“

2. Ustanovenie § 1 znie:

(1) Príjemcovia autorských odmien za všetky diela, ktoré sú predmetom autorského práva (§ 2 ods. 1 autorského zákona), a odmien výkonných umelcov odvádzajú kultúrnym fondom, s výnimkou uvedenou v odseku 2, príspevok vo výške 2% odmeny.

(2) Príspevok sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.“

3. Ustanovenie § 2 znie:

(1) Príspevok zrazí každá organizácia, ktorú si príjemca odmeny zvolil ako svoje výplatné miesto podľa § 5 zákona č. 36/1965 Zb. súčasne s daňou z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie výplatné miesto, pokiaľ nie je súčasne vyberajúcou organizáciou (§ 10), hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej pre vyberanie príspevkov podľa § 10. K vyúčtovaniu treba pripojiť podklady pre zistenie výšky príspevkov.

(2) Príspevok z odmien, ktoré sú vyplácané príjemcovi priamo podľa § 5 ods. 4 zákona č. 36/1965 Zb. a z odmien podliehajúcich dani z príjmov obyvateľstva zrazí pri výplate odmeny každá vyplácajúca organizácia a odvedie ho spôsobom uvedeným v odseku 1 organizácii príslušnej podľa § 10.“

4. Ustanovenie § 3 znie:

„Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 1 zákona č. 36/1965 Zb. sú príjemcovia odmien povinní uhradiť výplatnému miestu obdobne ako daň podľa § 11 ods. 2 uvedeného zákona.“

5. Ustanovenie § 10 sa dopĺňa novým odsekom, ktorý znie:

(3) Všetky príspevky príjemcov odmien výkonných umelcov vyberá Ochranné združenie výkonných umelcov v Prahe.“

6. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Z príspevkov vybratých podľa § 10 ods. 3 patria českým kultúrnym fondom príspevky odvedené organizáciami v českých krajoch, slovenským kultúrnym fondom príspevky odvedené organizáciami na Slovensku. Ochranné združenie výkonných umelcov v Prahe oddelene eviduje príspevky pre české a slovenské kultúrne fondy a odvádza ich príslušným českým fondom na pokyn ministra školstva a kultúry, slovenským fondom na pokyn povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru, a to podľa odborov činnosti výkonných umelcov.“

7. Ustanovenie § 13 znie:

„Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet musia sa vyberajúcej organizácii oznámiť pri vyúčtovaní. Orgány vyberajúcej organizácie sú oprávnené nazerať do účtovných záznamov a iných podkladov pre výpočet príspevkov.“

8. V ustanovení § 11 a § 14 ods. 1 sa výraz „ochranná organizácia autorská“ dopĺňa o slová „alebo výkonných umelcov“.


Článok II

Zrušujú sa smernice, ktorými boli upravené podrobnosti o vyberaní príspevkov príjemcov autorských odmien kultúrnym fondom.*)

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


inž. Šimůnek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) 1. Smernice býv. Ministerstva kultúry - hlavnej správy vydavateľstiev, tlačiarní a knižného obchodu z 30. júla 1954 č. 154/sekr./54 doplnené úpravou zo 16. novembra 1954 č. 211/SV/54 a zmenené obežníkom zo 16. apríla 1956 č. 54/56.
2. Smernice býv. Ministerstva kultúry zo 17. septembra 1954 č. 56 534/54.