Čiastka č. 43/1950 Zb.

Vydaná dňa: 25.07.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1950 Zb. Zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 01.08.1950
95/1950 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve 01.08.1950
96/1950 Zb. Zákon o pracujúcom doraste 25.07.1950
97/1950 Zb. Zákon o dráhach 01.06.1951
98/1950 Zb. Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania 25.07.1950
99/1950 Zb. Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži 01.10.1950
100/1950 Zb. Zákon o podnikovom registri 24.08.1950
101/1950 Zb. Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory 25.07.1950
102/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 25.07.1950