Čiastka č. 104/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/1948 Zb. Zákon o národnej bezpečnosti. 01.01.1949
287/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok. 01.01.1949
288/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice. 30.12.1948
289/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú. 30.12.1948
290/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou. 31.12.1948