Nariadenie vlády č. 517/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.12.2021
Účinnosť od 23.12.2021

OBSAH

517

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. decembra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) december 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2024.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.