Zákon č. 393/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 19.12.2020
Účinnosť od 01.10.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, a čl. I bodov 14, 26 a 28, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2021.