Vyhláška č. 183/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.07.2020 do15.11.2020

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. júna 2020

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.


Príloha k vyhláške č. 183/2020 Z. z.

A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie

a) lekár,

b) zdravotnícky záchranár,

c) sestra alebo

d) praktická sestra.

2. Okrem osôb podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné dve plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce smerovanie pacientov, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

B. Minimálne materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý

a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,

b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,

c) má prístup k pitnej vode,

d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.

2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta je

a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme,

b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 – 8 stupňov Celzia, pričom

1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,

2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,

c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,

d) nožnice,

e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov

1. s operačným systémom Android 7.0 a vyšším,

2. s rozmerom displeja minimálne 10 palcov,

3. s kamerou s rozlíšením minimálne 2 Mpx,

4. s dátovým pripojením LTE,

5. s príslušnou nabíjačkou k zariadeniu,

f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet prostredníctvom SIM karty s aktivovaným paušálom s neobmedzenými dátami,

g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,

h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,

i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,

j) nesterilné gumené rukavice,

k) dezinfekčný prostriedok na ruky, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,

l) jednorazové ústne lopatky,

m) dezinfekčný roztok,

n) emitná miska na špachtle,

o) stojany na skúmavky na testovanie,

p) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,

q) papierové vreckovky,

r) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,

s) jednorazové utierky na ruky,

t) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,

u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:

1. vonkajší pár rukavíc,

2. vnútorný pár rukavíc,

3. ochranná kombinéza,

4. ochrana očí (ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít),

5. tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom. Ak sa používa ochranný plastový tvárový štít, môže sa použiť tvárový respirátor FFP2 s chirurgickým ochranným rúškom.