Zákon č. 4/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.01.2018
Účinnosť od 15.01.2018

4

ZÁKON

z 13. decembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011
Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 100b sa dopĺňa odsekmi 8 až 15, ktoré znejú:

(8) Prioritný majetok75b) neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý jej prechodne neslúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za dočasne prebytočný prioritný majetok.

(9) Dočasne prebytočný prioritný majetok môže nezisková organizácia založená štátom prenechať do nájmu alebo výpožičky inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe najviac na päť rokov. Ak ide o dočasne prebytočný nehnuteľný prioritný majetok, v nájomnej zmluve možno dohodnúť najmenej také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na nájom alebo výpožičku dočasne prebytočného prioritného majetku na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(10) Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nesmie prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu alebo výpožičky môže nájomca alebo vypožičiavateľ vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom neziskovej organizácie založenej štátom. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu neziskovej organizácie založenej štátom a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nezisková organizácia založená štátom nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech neziskovej organizácie založenej štátom.

(11) Prioritný hnuteľný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sa považuje za prebytočný prioritný hnuteľný majetok. Prebytočný prioritný hnuteľný majetok môže nezisková organizácia založená štátom previesť kúpnou zmluvou do vlastníctva inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Nezisková organizácia založená štátom zverejňuje ponuku na predaj prebytočného prioritného hnuteľného majetku na svojom webovom sídle a na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(12) O dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku rozhoduje riaditeľ neziskovej organizácie založenej štátom po predchádzajúcom súhlase najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí byť písomné. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku musí obsahovať označenie dočasne prebytočného prioritného majetku a jeho identifikačné údaje. Rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku musí obsahovať označenie prebytočného prioritného hnuteľného majetku a jeho identifikačné údaje. Na rozhodovanie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a na rozhodovanie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72) Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a rozhodnutie o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku nie sú preskúmateľné správnym súdom.

(13) Nezisková organizácia založená štátom je povinná s dočasne prebytočným prioritným majetkom a prebytočným prioritným hnuteľným majetkom naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou.

(14) Oznámenie o výbere záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a oznámenie o výbere záujemcu o uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle na základe písomnej žiadosti neziskovej organizácie založenej štátom; oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje neziskovej organizácie založenej štátom, identifikáciu a zoznam majetku, spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom, lehotu na predloženie ponúk záujemcov, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle ministerstva zdravotníctva, a termín verejného otvárania obálok s ponukami. Ponuky vyhodnocuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom na verejnom otvorení obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy podľa odseku 9 alebo o uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 je najvyššia cena.

(15) Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a uzavretie kúpnej zmluvy podľa odseku 11 schvaľuje správna rada neziskovej organizácie založenej štátom dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom. Na uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a kúpnej zmluvy podľa odseku 11 sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov a spoluzakladateľov neziskovej organizácie založenej štátom. Prevodom prebytočného prioritného hnuteľného majetku neziskovej organizácie založenej štátom zaniká jeho účelové určenie podľa osobitného predpisu.75c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75c znie:

75c) § 31a ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012
Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 sa vypúšťajú písmená f) a g).

2. V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) nezisková organizácia porušuje povinnosť podľa § 10 ods. 3,

f) nezisková organizácia neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok4) podľa § 34 ods. 3.“.

3. V § 15 ods. 4 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.

4. V § 15 ods. 4 sa slová „môže určiť“ nahrádzajú slovom „určí“.

5. § 19 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

(4) Správna rada zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(5) Členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.

(6) Členovia správnej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým neziskovej organizácii spôsobili.

(7) Člen správnej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Členov správnej rady nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada (revízor).“.

6. § 23 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:

(5) Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.

(6) Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami neziskovej organizácie.

(7) Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácii porušením svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti.

(8) Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. Riaditeľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neziskovej organizácii konaním, ktorým vykonával rozhodnutie správnej rady; to neplatí, ak je rozhodnutie správnej rady v rozpore s právnymi predpismi, zakladacou listinou alebo štatútom alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Riaditeľa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada (revízor).

(9) Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť riaditeľa, sú zakázané; zakladacia listina ani štatút nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť riaditeľa.

(10) Nároky neziskovej organizácie na náhradu škody voči riaditeľovi môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ neziskovej organizácie, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku neziskovej organizácie. Ustanovenia odsekov 6 až 8 sa použijú primerane. Nároky veriteľov neziskovej organizácie voči riaditeľovi nezanikajú, ak sa nezisková organizácia vzdá nárokov na náhradu škody alebo s ním uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok neziskovej organizácie vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov neziskovej organizácie voči riaditeľovi správca konkurznej podstaty.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.