Zákon č. 430/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 1 až 147 a 150 až 153 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.